Privacybeleid

Privacybeleid van Nuance

Privacyverklaring van Nuance

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft de persoonlijke gegevens die Nuance verzamelt, hoe we deze gebruiken en wanneer we deze delen tijdens onze interacties met u, bij het leveren van onze producten en diensten en het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Deze Verklaring is van toepassing op Nuance Communications, Inc., zijn partners en alle volledige dochterondernemingen, waarnaar in deze Verklaring verwezen wordt als "Nuance". Als we verwijzen naar producten van Nuance, bedoelen we alle producten en diensten van Nuance.

Met het oog op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy is de partner of dochteronderneming van Nuance die verantwoordelijk is voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens ofwel de partner of dochteronderneming waarmee u een overeenkomst of contact heeft, ofwel de partner of dochteronderneming die gevestigd is in het land waarin u woont. Als u uitsluitsel wilt over de identiteit van de verantwoordelijke partner van Nuance, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nuance.com.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Nuance verzamelt persoonlijke gegevens tijdens het leveren van onze producten en het uitvoeren van marketing- en bedrijfsactiviteiten. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen is afhankelijk van het feit of deze gegevens verzameld zijn (i) via onze websites of toepassingen, met inbegrip van www.nuance.com en shop.nuance.com en hun plaatselijke varianten ("Sites"), of (ii) via onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze software, ondersteuningsservices, spraakherkenningstechnologie en producten voor medische gegevens ("Producten").

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen in de volgende situaties:

 • Als u software van Nuance koopt, downloadt of registreert, of als u gebruik maakt van onze ondersteuningsservices voor onze software, kunnen we uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres, telefoonnummer en financiële en betalingsgegevens, in combinatie met gegevens over de Producten van Nuance die u koopt, downloadt of registreert.
 • Als u contact heeft met Nuance voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door uw interesse te tonen in Producten van Nuance via een webformulier, door mee te doen aan een actie of door een marketingevenement van Nuance of vergelijkbaar evenement bij te wonen, verzamelen wij de gegevens die u bij ons indient, zoals uw contactgegevens (met inbegrip van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functietitel) en de Producten van Nuance waarvoor u interesse heeft.
 • Als u een sollicitatie indient, verzamelen we de persoonlijke gegevens die u in uw sollicitatie verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en arbeids- en opleidingsverleden.
 • We kunnen ook andere elektronische gegevens over uw gebruik van onze Sites automatisch verzamelen. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, datum- en tijdregistratie zijn, gegevens over uw interactie met onze Site en gegevens die verzameld zijn via ons gebruik van cookies en soortgelijke trackingtools.

Via onze Producten kunnen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen in de volgende situaties:

 • Als u gebruikmaakt van spraakherkenningssoftware van Nuance, hetzij via Nuances eigen Producten hetzij via producten van derden waarin de spraakherkenningstechnologie van Nuance wordt toegepast, kunnen we uw stem en de woorden die u in het product uitspreekt opnemen.
 • Als u een product van Nuance voor het delen van medische gegevens gebruikt, zoals PowerShare, verzamelen we de persoonlijke gegevens en medische beelden die u indient.
 • Als u Swype gebruikt en ons toestaat om uw gebruiksgegevens te verzamelen, dan verzamelen we gegevens over de software en hoe u deze gebruikt, met inbegrip van instellingswijzigingen, locatie van het apparaat, taalkeuze, tekensporen, aangepaste woorden, totaal aantal aangetikte of geveegde tekens, snelheid van tekstinvoer en soortgelijke gegevens.
 • We kunnen ook andere elektronische gegevens verzamelen die afgeleid zijn van uw gebruik van onze Producten. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, gebruiksgegevens en gegevens over uw registratie, installatie en gebruik van de softwareproducten van Nuance omvatten. Met uitzondering van IP-adressen en unieke apparaat-id's verzamelen we deze gegevens op een geaggregeerde en niet-identificerende basis.

Nuance kan uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties indirect verzamelen, met name in de volgende gevallen:

 • Wij leveren Producten voor medische spraakherkenning, medische beeldvorming, transcriptie en klinische documentatie aan ziekenhuizen en medische zorgverleners. Voor het leveren van deze Producten kunnen we patiëntgegevens verzamelen, zowel rechtstreeks van onze klanten uit de gezondheidszorg als van leveranciers van onze klanten uit de gezondheidszorg, zoals individuele artsen, dienstverleners op het gebied van beeldvorming en laboratoriumdiensten en dienstverleners op het gebied van elektronische patiëntendossiers. Deze patiëntgegevens kunnen naam, adres, geboortedatum, medisch dossiernummer, diagnose, beelden en behandelingsgegevens omvatten. Indien toestemming nodig is voor de verzameling en het gebruik van medische gegevens, zal Nuance toestemming vragen als we rechtstreeks contact hebben met patiënten. Als we echter persoonsgegevens verwerken namens een derde partij die rechtstreeks toegang heeft tot de patiënten, is het de verantwoordelijkheid van deze derde partij om toestemming te vragen.
 • We leveren producten voor spraakherkenning, tekstinvoer en communicatie aan zakelijke klanten. We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die verwerkt worden binnen deze producten, met inbegrip van stemopnames, tekst, namen of telefoonnummers.
 • We verkrijgen contactgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functietitel, via onze wederverkopers en distributeurs, uit openbare bronnen en uit mailinglists van derden.
 • We verzamelen persoonlijke gegevens, met inbegrip van arbeids- en opleidingsverleden, via derden om uw achtergrond en referenties te kunnen controleren als u bij Nuance solliciteert of als u zich aanmeldt als wederverkoper of distributeur voor Nuance. Dit gebeurt op basis van uw toestemming als dat wettelijk vereist is.

Cookies

Nuance en zijn partners gebruiken cookies en soortgelijke trackingtools om u te onderscheiden van andere gebruikers, zoals omschreven in onze Cookieverklaring.

Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens?

Algemene bedrijfsvoering
We gebruiken contactgegevens om de Producten van Nuance te marketen, te verkopen en hiervoor service te verlenen. Dit gebeurt op basis van uw toestemming indien dit vereist is door de wet. Ontvangers van marketingberichten en -materiaal kunnen er te allen tijde en zonder nadelige gevolgen voor kiezen om geen berichten van Nuance meer te ontvangen.

Wij gebruiken uw financiële of betalingsgegevens en uw contactgegevens om klantrelaties te leggen en te onderhouden als u een product of dienst van Nuance koopt. Wij hebben uw gegevens bijvoorbeeld nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (voor onder andere het voltooien van aankooptransacties, het uitvoeren van opdrachten, het bevestigen van opdrachten, het reageren op verzoeken om informatie over producten en diensten en het leveren van gekochte producten en diensten). Als u de persoonlijke gegevens die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we uw transactie mogelijk niet voltooien.

We gebruiken persoonlijke gegevens uit sollicitaties waar dat nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zodat we uw sollicitatie kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen als zich in de toekomst nieuwe mogelijkheden voordoen.

We gebruiken de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen die kunnen worden gekoppeld aan potentiële wederverkopers, ontwikkelingspartners en distributeurs om hun achtergrond en referenties te controleren voordat er een overeenkomst wordt aangegaan en waar dat nodig is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Gegevens die verwerkt worden binnen onze Producten
We gebruiken de persoonlijke gegevens die verwerkt worden binnen onze Producten, zoals spraakgegevens in spraakherkenningsproducten, medische gegevens in medische producten, persoonlijke gegevens die verwerkt worden binnen communicatieproducten en alle persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de door ons verzamelde gebruiksgegevens voor het product, om onze Producten die we aan klanten van Nuance verkopen te kunnen leveren en voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en zakelijke doelstellingen, namelijk het afstemmen, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van onze Producten. Een klein percentage van de geluidsopnamen die Nuance ontvangt, en die mogelijk persoonlijke gegevens bevatten, wordt beoordeeld door menselijke revisoren en getranscribeerd naar tekst ten behoeve van productonderhoud en verbetering door Nuance. We gebruiken deze gegevens, hierna aangeduid als "Persoonlijke Productgegevens" nooit voor marketingdoeleinden en we verkopen of geven uw gegevens nooit door aan derden voor de eigen doeleinden van deze derden.

We gebruiken geaggregeerde, niet-identificerende elektronische gegevens die verzameld zijn via het gebruik van onze Sites en Producten om onze Sites en Producten te exploiteren, analyseren, verbeteren en ontwikkelen. Deze gegevens worden niet gebruikt om beslissingen over specifieke personen te onderbouwen, maar worden verwerkt om ons inzicht te geven in het gebruik van onze Sites en Producten door verschillende categorieën gebruikers, zodat we onze Producten kunnen blijven leveren.

Wanneer delen wij persoonlijke gegevens?

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

We kunnen Persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:
 • met onze partners en dochterondernemingen en met leveranciers die namens ons handelen voor het uitvoeren van diensten voor Nuance met betrekking tot een specifieke zakelijke doelstelling, het ondersteunen van de Sites of het leveren van de Producten;
 • met de klant namens wie en voor wie we de gegevens verwerken; en
 • als we uw toestemming hebben om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met onze partners, ontwikkelingspartners, dochterondernemingen, wederverkopers, leveranciers, onderaannemers en distributeurs en met verkopers die namens ons en henzelf diensten verlenen aan onze klanten en door ons met u aangegane overeenkomsten uitvoeren (waaronder wederverkopers die ons helpen met het beheren van potentiële klanten en leveranciers die transcripties leveren in verband met onze producten en diensten).

We kunnen ook geaggregeerde, anonieme of niet-identificeerbare elektronische gegevens delen met onze partners, ontwikkelingspartners en met verkopers die namens ons handelen.

We kunnen persoonlijke gegevens die afgeleid zijn van gebruik van de Sites (met uitzondering van Persoonlijke Productgegevens) delen met aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren van onze Sites. Dit is onderworpen aan het cookiegedeelte van deze Privacyverklaring. Onze Sites kunnen gebruikmaken van Google Analytics. U kunt hier lezen hoe Google gegevens verzamelt en verwerkt bij het leveren van Google Analytics:
www.google.com/policies/privacy/partners/.

We kunnen persoonlijke gegevens uit sollicitaties delen met leveranciers die namens ons handelen en ons helpen met werving, achtergrondonderzoek en kwesties op het gebied van personeelszaken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen om te voldoen aan de wet of voor gerechtelijke procedures, om te reageren op verzoeken van de overheid en wettige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidsvoorschriften of verplichtingen van wetshandhavende instanties) en om het leven, de eigendommen of de veiligheid van Nuance of zijn klanten te beschermen. Als Nuance betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa van het volledige bedrijf of onderdelen daarvan, kunnen de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Nuance doorgegeven worden aan een koper of rechtsopvolger.

Controle over uw persoonlijke gegevens

Als u geen marketingberichten meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door contact met ons op te nemen via privacy@nuance.com. Anderzijds kunt u de instructies in het desbetreffende marketingbericht opvolgen om u af te melden. Als u zich afmeldt, bewaren wij uw e-mailadres om te garanderen dat we u geen verdere berichten sturen.

Als u heeft gesolliciteerd bij Nuance of als uw persoonlijke gegevens door Nuance zijn verzameld om een potentiële wederverkopers- of distributeursrelatie te beoordelen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen door contact met ons op te nemen via privacy@nuance.com. We streven ernaar om binnen een redelijke termijn op uw verzoek in te kunnen gaan.

Als u toegang wilt verkrijgen tot uw Persoonlijke Productgegevens of als u deze wilt rectificeren of laten wissen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@nuance.com. Nuance verwerkt Persoonlijke Productgegevens over het algemeen namens onze zakelijke klanten en klanten uit de gezondheidszorg. Als u contact met ons opneemt, kunnen we uw vraag doorsturen naar onze klant namens wie de Persoonlijke Productgegevens worden verwerkt. We zullen redelijke inspanningen doen om uw Persoonlijke Productgegevens op uw verzoek binnen een redelijke termijn te wissen. Nuance kan uw verzoek tot het inzien, wijzigen of verwijderen van uw Persoonlijke Productgegevens weigeren als de toepasselijke wet dit toestaat.

Als u Persoonlijke Productgegevens aan Nuance hebt verstrekt via uw eigen gebruikersaccount waarmee u controle heeft over uw eigen gegevens, kunt u de verstrekte gegevens wissen door bij uw account in te loggen en de aanwijzingen in het helpsysteem op te volgen.

Locatie van de verwerking en grensoverschrijdende doorgiften

Nuance is actief in veel landen. We kunnen persoonlijke gegevens grensoverschrijdend doorgeven en persoonlijke gegevens verwerken in andere rechtsgebieden dan de locatie waar de gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

We kunnen door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan andere partners van Nuance of andere bedrijven die namens ons ondersteunende functies uitvoeren (zoals hierboven beschreven) en die gevestigd zijn in andere landen, met inbegrip van de Verenigde Staten, India of de Filipijnen of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte of uw land van verblijf. Deze persoonlijke gegevens kunnen in deze landen rechtmatig opgeslagen of verwerkt worden.

Of uw persoonlijke gegevens nu verwerkt worden in uw land van verblijf of daarbuiten, wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan de passende waarborgen die van ons worden verlangd volgens de Privacyverklaring, de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de passende, wettelijk erkende adequaatheidsmechanismen voor gegevensdoorgifte. Persoonlijke gegevens die worden overgedragen buiten uw land van verblijf kunnen rechtmatig toegankelijk worden gemaakt voor rechtbanken, handhavingsinstanties en andere overheidsinstanties in overeenstemming met de wetten van het buitenlandse rechtsgebied.

EU-VS-privacyschild en Zwitserland-VS-privacyschild

Nuance en zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten nemen deel aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het behoud van persoonlijke gegevens die vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland worden overgedragen naar de Verenigde Staten en zijn hiervoor gecertificeerd. Wij behandelen alle persoonlijke gegevens die we ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland volgens de beginselen van de respectieve privacyschilden. Voor meer informatie over de privacyschilden en om onze certificering te bekijken, kunt u naar de Privacy Shield List van de U.S. Department of Commerce gaan.

Nuance en zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die zij in het kader van de beide privacyschilden ontvangen en vervolgens overdragen aan een derde die namens ons optreedt. Nuance en zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten voldoen aan de privacyschildbeginselen voor alle verdere doorgiften van persoonlijke gegevens uit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen over verdere doorgifte.

Wat betreft persoonlijke gegevens die ontvangen of doorgegeven zijn overeenkomstig het privacyschild zijn Nuance en zijn dochterondernemingen in de Verenigde Staten onderworpen aan de regelgevende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij ertoe verplicht worden om persoonlijke gegevens te verstrekken in reactie op wettige verzoeken door overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidsvoorschriften of de vereisten van wetshandhavingsautoriteiten.

Als u een onopgeloste klacht over privacy of gegevensgebruik heeft die we niet op bevredigende wijze hebben kunnen oplossen, dan kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe geschillenbeslechtingsinstantie in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die gedetailleerder worden beschreven op de website van het relevante privacyschild, kunt u het recht hebben om bindende arbitrage in te roepen als alle andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Met betrekking tot de naleving van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild worden onder "dochterondernemingen in de Verenigde Staten" de volgende ondernemingen verstaan: QuadraMed Quantim Corporation, J.A. Thomas & Associates, Inc., Nuance Enterprise Solutions & Services Corporation, Nuance Healthcare Diagnostic Solutions, Inc., Physician Technology Partners, LLC en Nuance Transcription Services, Inc.

Opslag en beveiliging

We houden ons aan de algemeen aanvaarde normen voor het beschermen van de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel tijdens de toezending als na ontvangst. Informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld volgens de huidige PCI-DSS-normen. Als Nuance u een wachtwoord heeft toegewezen, bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nuance.com.

We bewaren persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is voor het leveren van Producten aan onze klanten, medewerkers en potentiële medewerkers. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens zolang u actief blijft als klant of gebruiker van onze Sites en Diensten en voor 3 jaar daarna of anderszins voor zover dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Het kan noodzakelijk zijn dat we uw gegevens langer bewaren als we daartoe verplicht zijn volgens een contractuele overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke aan wie we diensten verlenen, voor fraudepreventie, voor de identificatie van technische problemen of voor het voeren van gerechtelijke procedures. Afbeeldingen die toegevoegd worden aan PowerShare worden na 45 dagen automatisch verwijderd. De gegevens van kinderen kunnen direct worden gewist nadat we deze voor onze klant hebben verwerkt.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare, geaggregeerde gegevens langer dan de eerder genoemde termijn bewaren voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen bij het verbeteren en verder ontwikkelen van onze Producten. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van de geaggregeerde gegevens die bewaard of gebruikt worden voor deze doeleinden. Elk concreet bezwaar dat u maakt tegen het ontvangen van marketingberichten wordt door ons geregistreerd en bewaard, zodat we uw wens om geen verdere berichten te ontvangen kunnen respecteren.

Kinderen

Als een klant van Nuance een technologie uit een spraakherkenningsproduct van Nuance toepast in een product van die klant, kan Nuance spraakgegevens ontvangen van de gebruikers van dat product om die gebruikers spraakherkenning te bieden. Dit is een functionaliteit van de spraaktechnologie van Nuance. Dat betekent dat Nuance persoonlijke gegevens kan ontvangen van kinderen jonger dan 13 jaar als gebruikers van het product jonger zijn dan 13 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de klant van Nuance om alle toestemmingen te verkrijgen die voor de verzameling van deze persoonlijke gegevens vereist zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Children’s Online Privacy Protection Act en relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Behalve zoals beschreven in de voorgaande alinea, verzamelt Nuance nooit bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Nuance heeft het beleid aangenomen dat Nuance geen gehoste diensten levert aan websites en online diensten die zich primair richten op kinderen. Kinderen jonger dan 13 jaar behoren geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan Nuance. Als u er kennis van neemt dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens aan Nuance heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@nuance.com dan zullen wij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Uw rechten

U kunt volgens de toepasselijke wetgeving het recht hebben om in bepaalde situaties:

 • kosteloos toegang te vragen tot details over de persoonlijke gegevens over u die wij in bezit hebben;
 • te verzoeken om de rectificatie, beperking of wissing van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • te verzoeken dat alle door u verstrekte persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan een derde.

Nuance verkoopt of geeft uw gegevens nooit door aan derden voor de marketingdoeleinden van die derden. U kunt te allen tijde en zonder nadelige gevolgen bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere marketing van Nuance.

Nuance werkt samen met een derde partij voor het weergeven van advertenties op onze website of het beheren van onze advertenties op andere websites. Onze externe partner kan gebruikmaken van cookies en soortgelijke trackingtools om u advertenties op basis van uw surfgedrag en interesses te bieden. Als u geen advertenties op basis van uw interesses wilt ontvangen, klik dan hier (of klik hier als u in de Europese Unie bent gevestigd). Let op: u blijft wel generieke advertenties ontvangen.

Ook kunt u voor het uitoefenen van bovenstaande rechten of het indienen van een klacht te allen tijde, onder vermelding van de aard van uw verzoek, contact met ons opnemen via:

Webformulier privacyverzoek. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@nuance.com of per post (wereldwijd) naar het volgende adres:

Functionaris gegevensbescherming of Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington, MA 01803
VERENIGDE STATEN

1-866-384-4277 (onderwerp is “Privacy”)

Of door contact op te nemen met onze vertegenwoordiger in de EU via:

Functionaris gegevensbescherming Nuance Communications Ireland Ltd.
20 Merrion Road
Ballsbridge, Dublin 4
IERLAND

Als uw verzoek of klacht door ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw plaatselijke autoriteit voor persoonsgegevens benaderen.

Rechten inwoners van California

Als u een inwoner bent van California, zoals gedefinieerd in de California Code of Regulations, heeft u rechten op grond van de California Consumer Privacy Act van 2018 ("de CCPA"). Hieronder vindt u de verklaringen over uw persoonlijke gegevens en een beschrijving van uw rechten.

Categorieën gegevens die we verzamelen en vrijgeven voor zakelijke doeleinden

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in de CCPA, van u verzamelen in verband met de producten en diensten die u heeft gekocht van Nuance. Daarnaast hebben we deze categorieën persoonlijke gegevens gedurende de afgelopen twaalf maanden mogelijk vrijgegeven voor zakelijke doeleinden:

 • Identificatiegegevens, zoals uw echte naam, alias, postadres, uniek persoonlijk identificatienummer, online-id, IP-adres, e-mailadres, accountnaam en andere soortgelijke identificatiegegevens.
 • Categorieën persoonlijke gegevens die zijn vermeld in de bepalingen inzake klantendossiers in California, waaronder uw telefoonnummer, en betaalinformatie zoals uw creditcardnummer.
 • Kenmerken van classificaties die worden beschermd door de Californische of federale wet, zoals uw gender en leeftijd.
 • Handelsgegevens, zoals de registratie van de producten of diensten van Nuance die u heeft gekocht, verkregen of bekeken.
 • Informatie over activiteiten op internet of andere elektronische netwerken, zoals sessielogs.
 • Geolocatiegegevens.
 • Audiogegevens, elektronische, visuele of soortgelijke gegevens, zoals spraakopnamen, stemgeluiden, toetsaanslagen en foto's.
 • Gegevens met betrekking tot beroep of baan.
 • Gevolgtrekkingen uit enige van de bovenstaande gegevens voor het samenstellen van een profiel dat uw voorkeuren, kenmerken, gedrag, vaardigheden en bekwaamheden weerspiegelt.

De volgende gegevens worden op grond van het Californisch recht niet gezien als persoonlijke gegevens:

 • Openbaar beschikbare gegevens uit overheidsdossiers.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumentengegevens.

Overige bekendmakingen over uw persoonlijke gegevens

 • Deze Verklaring bevat overige bekendmakingen over uw persoonlijke gegevens zoals vereist door de CCPA. Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over de bronnen van persoonlijke gegevens die we verzamelen, de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en de categorieën derde partijen waarmee we uw persoonlijke gegevens delen.

Uw rechten en keuzes

In aanvulling op het bovenstaande heeft u op grond van de CCPA specifieke rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In dit artikel worden uw rechten op grond van de CCPA beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Recht op toegang tot specifieke informatie en overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht ons te verzoeken u bepaalde informatie te verstrekken over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in de afgelopen twaalf maanden. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen, maken we de volgende informatie aan u bekend:

 • De categorieën persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke en commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke gegevens.
 • De categorieën derde partijen waarmee we die persoonlijke gegevens delen.
 • De specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens genoemd).
 • Als we uw persoonlijke gegevens hebben verkocht of vrijgegeven voor een zakelijk doel, twee afzonderlijke lijsten met informatie over:
 • verkoop, waarbij wordt vermeld welke categorieën persoonlijke gegevens door welke categorie ontvanger zijn gekocht; en
 • vrijgaven voor een zakelijke doel, waarbij wordt vermeld welke categorieën persoonlijke gegevens elke categorie ontvanger heeft verkregen.

Wij verstrekken deze rechten op verwijdering niet voor persoonlijke gegevens met betrekking tot B2B-transacties.

Recht op verzoek tot verwijdering

U heeft het recht ons te verzoeken de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld en opgeslagen te verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen, verwijderen we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie (en dragen wij onze dienstverleners op dit te doen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

We kunnen uw verzoek tot verwijdering afwijzen als wij of onze dienstverlener(s) de informatie moeten bewaren om:

 • De transactie waarvoor we de persoonlijke gegevens hebben verzameld te voltooien, op uw verzoek een product of dienst te leveren, handelingen te verrichten die redelijkerwijs verwacht mogen worden binnen de context van onze voortdurende zakelijke relatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of terugroepingsactie die wordt uitgevoerd in overeenstemming met de federale wetgeving of anderszins onze overeenkomst met u uit te voeren.
 • Beveiligingsincidenten te signaleren, ons te beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten of degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten te vervolgen.
 • Productfouten die de bestaande bedoelde functionaliteit schaden op te sporen en te verhelpen.
 • Ons recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, ervoor te zorgen dat een andere consument zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting kan uitoefenen of een ander wettelijk vastgelegd recht uit te oefenen.
 • Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (California Penal Code § 1546 et. seq.).
 • Openbaar of intercollegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek van algemeen belang uit te voeren dat voldoet aan alle andere geldende wetten op het gebied van ethiek en privacy, als verwijdering van de gegevens de succesvolle uitvoering van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, als u eerder geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
 • Uitsluitend interne toepassingen mogelijk te maken die redelijkerwijs overeenkomen met de verwachtingen van consumenten op basis van uw relatie met ons.
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De gegevens te gebruiken voor andere interne en wettige toepassingen die overeenstemmen met de context waarbinnen u ze heeft verstrekt.

Wij verstrekken deze rechten op verwijdering niet voor persoonlijke gegevens met betrekking tot B2B-transacties.

Niet-discriminatie

Wij zullen u niet discrimineren als u gebruikmaakt van enige rechten die u op grond van de CCPA heeft. Tenzij de CCPA dit toestaat, zullen wij het volgende niet doen:

 • Weigeren u bepaalde goederen of diensten te leveren.
 • U andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, waaronder door het toekennen van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes.
 • U goederen of diensten van een ander niveau of een andere kwaliteit leveren.
 • Suggereren dat u mogelijk goederen of diensten kunt ontvangen voor een andere prijs of een ander tarief of van een ander niveau of een andere kwaliteit.

We kunnen u echter bepaalde financiële stimulansen aanbieden die in overeenstemming zijn met de CCPA die kunnen leiden tot verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. Een eventuele door de CCPA toegestane financiële stimulans die wij aanbieden zal redelijkerwijs betrekking hebben op de waarde van uw persoonlijke gegevens en voorzien zijn van schriftelijke voorwaarden waarin de materiële aspecten van het programma zijn beschreven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande toestemming, die u te allen tijde weer kunt intrekken.

Uw rechten uitoefenen

U mag gedurende een periode van twaalf maanden maximaal tweemaal een verifieerbaar consumentenverzoek om toegang tot of overdraagbaarheid van uw gegevens indienen. Het verifieerbare consumentenverzoek moet:

 • Voldoende informatie bevatten waarmee wij redelijkerwijs kunnen controleren of u de persoon bent van wie wij persoonlijke gegevens hebben verzameld of een geautoriseerde vertegenwoordiger van deze persoon.
 • Uw verzoek zo gedetailleerd beschrijven dat wij het goed kunnen begrijpen en evalueren en er passend op kunnen reageren.

We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke gegevens verstrekken als we uw identiteit niet kunnen controleren of niet kunnen controleren of u bevoegd bent tot het indienen van het verzoek en als we niet kunnen vaststellen dat de persoonlijke gegevens betrekking hebben op u.

Om een verifieerbaar consumentenverzoek in te dienen hoeft u geen account bij ons aan te maken.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens in een verifieerbaar consumentenverzoek uitsluitend om de identiteit van de indiener te controleren of te controleren of de indiener bevoegd is om het verzoek in te dienen.

Ook kunt u voor het uitoefenen van bovenstaande rechten of het indienen van een klacht te allen tijde, onder vermelding van de aard van uw verzoek, contact met ons opnemen via:

Webformulier privacyverzoek. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@nuance.com of per post (wereldwijd) naar het volgende adres:

Functionaris gegevensbescherming of Chief Privacy Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington, MA 01803
VERENIGDE STATEN

1-866-384-4277 (onderwerp is “Privacy”)

Werknemers en tijdelijke werknemers van Nuance

Deze Privacyverklaring geldt niet voor de verzameling door Nuance van persoonlijke gegevens van werknemers en tijdelijk ingehuurde krachten. Deze verzameling wordt beschreven in een aparte HR-privacyverklaring die beschikbaar wordt gesteld aan personeel van Nuance.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring om de zoveel tijd bijwerken door een bijgewerkte versie te publiceren op de Sites van Nuance. Elke bijgewerkte versie bevat de datum waarop de verklaring voor het laatst is bijgewerkt. Lees de nieuwste versie van deze Privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Nuance met persoonlijke gegevens omgaat. Als we de wijze waarop Nuance persoonlijke gegevens gebruikt of deelt wezenlijk veranderen, kondigen we dit aan op onze Sites en stellen we u per e-mail op de hoogte van de voorgestelde wijziging. Dergelijke wezenlijke veranderingen zijn alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verzameld nadat de herziene Privacyverklaring in werking is getreden.

Bijgewerkt: 17 december 2019