Support

Privacybeleid

Privacybeleid van Nuance

Privacyverklaring van Nuance

Deze Privacyverklaring ("Verklaring") beschrijft de persoonlijke gegevens die Nuance verzamelt, hoe we deze gebruiken en wanneer we deze delen tijdens onze interacties met u, bij het leveren van onze producten en diensten en het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Deze Verklaring is van toepassing op Nuance Communications, Inc., zijn affiliates en alle volledige dochterondernemingen, waarnaar in deze Verklaring verwezen wordt als "Nuance". Als we verwijzen naar producten van Nuance, bedoelen we alle producten en diensten van Nuance.

Met het oog op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy is het de affiliate of dochteronderneming van Nuance die verantwoordelijk is voor de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens ofwel de affiliate of dochteronderneming waarmee u een overeenkomst of contact heeft, ofwel de affiliate of dochteronderneming die gevestigd is in het land waarin u woont. Als u uitsluitsel wilt over de identiteit van de verantwoordelijke affiliate van Nuance, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nuance.com.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Nuance verzamelt persoonlijke gegevens tijdens het leveren van onze producten en het uitvoeren van marketing- en bedrijfsactiviteiten. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen is afhankelijk van het feit of deze gegevens verzameld zijn (i) via onze websites of toepassingen, met inbegrip van www.nuance.com en shop.nuance.com en hun plaatselijke varianten ("Sites"), of (ii) via onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze software, ondersteuningsservices, spraakherkenningstechnologie en producten voor medische gegevens ("Producten").

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen in de volgende situaties:

 • Als u software van Nuance koopt, downloadt of registreert, of als u gebruik maakt van onze ondersteuningsservices voor onze software, kunnen we uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres, telefoonnummer en financiële en betalingsgegevens, in combinatie met gegevens over de Producten van Nuance die u koopt, downloadt of registreert.
 • Als u contact heeft met Nuance voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld door uw interesse te tonen in Producten van Nuance via een webformulier, door mee te doen aan een actie of door een marketingevenement van Nuance of vergelijkbaar evenement bij te wonen, verzamelen wij de gegevens die u bij ons indient, zoals uw contactgegevens (met inbegrip van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functietitel) en de Producten van Nuance waarvoor u interesse heeft.
 • Als u een sollicitatie indient, verzamelen we de persoonlijke gegevens die u in uw sollicitatie verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en arbeids- en opleidingsverleden.
 • We kunnen ook andere elektronische gegevens over uw gebruik van onze Sites automatisch verzamelen. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, datum- en tijdregistratie zijn, gegevens over uw interactie met onze Site en gegevens die verzameld zijn via ons gebruik van cookies en soortgelijke trackingtools.

Via onze Producten kunnen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks verzamelen in de volgende situaties:

 • Als u gebruikmaakt van spraakherkenningssoftware van Nuance, hetzij via Nuances eigen Producten hetzij via producten van derden waarin de spraakherkenningstechnologie van Nuance wordt toegepast, kunnen we uw stem en de woorden die u in het product uitspreekt opnemen.
 • Als u een product van Nuance voor het delen van medische gegevens gebruikt, zoals PowerShare, verzamelen we de persoonlijke gegevens en medische beelden die u indient.
 • Als u Swype gebruikt en ons toestaat om uw gebruiksgegevens te verzamelen, dan verzamelen we gegevens over de software en hoe u deze gebruikt, met inbegrip van instellingswijzigingen, locatie van het apparaat, taalkeuze, tekensporen, aangepaste woorden, totaal aantal aangetikte of geveegde tekens, snelheid van tekstinvoer en soortgelijke gegevens.
 • We kunnen ook andere elektronische gegevens verzamelen die afgeleid zijn van uw gebruik van onze Producten. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, gebruiksgegevens en gegevens over uw registratie, installatie en gebruik van de softwareproducten van Nuance omvatten. Met uitzondering van IP-adressen en unieke apparaat-id's verzamelen we deze gegevens op een geaggregeerde en niet-identificerende basis.

Nuance kan uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties indirect verzamelen, met name in de volgende gevallen:

 • Wij leveren producten voor medische spraakherkenning, medische beeldvorming, transcriptie en klinische documentatie aan ziekenhuizen en medische zorgverleners. Voor het leveren van deze producten kunnen we patiëntgegevens verzamelen, zowel rechtstreeks van onze klanten uit de gezondheidszorg als van leveranciers van onze klanten uit de gezondheidszorg, zoals individuele artsen, dienstverleners op het gebied van beeldvorming en laboratoriumdiensten en dienstverleners op het gebied van elektronische patiëntendossiers. Deze patiëntgegevens kunnen naam, adres, geboortedatum, medisch dossiernummer, diagnose, beelden en behandelingsgegevens omvatten. Waar toestemming vereist is voor de verzameling en het gebruik van medische gegevens, zullen we toestemming vragen als we rechtstreeks met patiënten communiceren. Als we echter persoonlijke gegevens verwerken namens een derde die rechtstreeks toegang heeft tot de patiënt, is deze derde verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming.
 • We leveren producten voor spraakherkenning, tekstinvoer en communicatie aan zakelijke klanten. We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die verwerkt worden binnen deze producten, waaronder stemopnames, tekst, namen of telefoonnummers.
 • We verkrijgen contactgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functietitel, via onze wederverkopers en distributeurs, uit openbare bronnen en uit mailinglists van derden.
 • We verzamelen persoonlijke gegevens, met inbegrip van arbeids- en opleidingsverleden, via derden om uw achtergrond en referenties te kunnen controleren als u bij Nuance solliciteert of als u zich aanmeldt als wederverkoper of distributeur voor Nuance. Dit gebeurt op basis van uw toestemming als dat wettelijk vereist is.

Cookies

Nuance en zijn partners gebruiken cookies en soortgelijke trackingtools om u te onderscheiden van andere gebruikers, zoals omschreven in onze Cookieverklaring.

Hoe gebruiken we persoonlijke gegevens?

Algemene bedrijfsvoering
We gebruiken contactgegevens om de Producten van Nuance te marketen, te verkopen en hiervoor service te verlenen. Dit gebeurt op basis van uw toestemming indien dit vereist is door de wet. Ontvangers van marketingberichten en -materiaal kunnen er te allen tijde en zonder nadelige gevolgen voor kiezen om geen berichten van Nuance meer te ontvangen.

Wij gebruiken uw financiële of betalingsgegevens en uw contactgegevens om klantrelaties te leggen en te onderhouden waar dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (voor onder andere het voltooien van aankooptransacties, het uitvoeren van opdrachten, het bevestigen van opdrachten, het reageren op verzoeken om informatie over producten en diensten en het leveren van gekochte producten en diensten). Als u de persoonlijke gegevens die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we uw transactie mogelijk niet voltooien.

We gebruiken persoonlijke gegevens uit sollicitaties waar dat nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zodat we uw sollicitatie kunnen verwerken en contact met u kunnen opnemen als zich in de toekomst nieuwe mogelijkheden voordoen.

We gebruiken de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen die kunnen worden gekoppeld aan kandidaat-wederverkopers en -distributeurs om hun achtergrond en referenties te controleren voordat er een overeenkomst wordt aangegaan en waar dat nodig is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Gegevens die verwerkt worden binnen onze Producten
We gebruiken de persoonlijke gegevens die verwerkt worden binnen onze Producten, zoals spraakgegevens in spraakherkenningsproducten, medische gegevens in medische producten, persoonlijke gegevens die verwerkt worden binnen communicatieproducten en alle persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de door ons verzamelde gebruiksgegevens voor het product, om onze Producten volgens de toepasselijke voorwaarden te kunnen leveren en voor onze gerechtvaardigde belangen in het afstemmen, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van onze Producten. We gebruiken deze gegevens, hierna aangeduid als "Persoonlijke Productgegevens" nooit voor marketingdoeleinden en we verkopen of geven uw gegevens nooit door aan derden voor de marketingdoeleinden van deze derden.

We gebruiken geaggregeerde, niet-identificerende elektronische gegevens die verzameld zijn via het gebruik van onze Sites en Producten om onze Sites en Producten te exploiteren, analyseren, verbeteren en ontwikkelen. Deze gegevens worden niet gebruikt om beslissingen over specifieke personen te onderbouwen, maar worden verwerkt om ons inzicht te geven in het gebruik van onze Sites en Producten door verschillende categorieën gebruikers, zodat we onze Producten voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Wanneer delen wij persoonlijke gegevens?

We kunnen Persoonlijke Productgegevens in de volgende situaties delen:

 • met onze affiliates en dochterondernemingen en met leveranciers die namens ons handelen voor het ondersteunen van de Sites of het leveren van de Producten;
 • met de klant namens wie en voor wie we de gegevens verwerken; en
 • als we uw toestemming hebben om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met onze affiliates, dochterondernemingen, wederverkopers, leveranciers, subcontractanten en distributeurs en met verkopers die namens ons en henzelf handelen, om diensten te verlenen aan onze klanten en door ons met u aangegane overeenkomsten uit te voeren (zoals bijvoorbeeld wederverkopers die ons helpen met het beheren van potentiële klanten en leveranciers die transcripties leveren in verband met onze producten en diensten).

We kunnen geaggregeerde, anonieme of niet-identificeerbare elektronische gegevens delen met onze affiliates en met verkopers die namens ons handelen.

We kunnen persoonlijke gegevens die afgeleid zijn van gebruik van de Sites (met uitzondering van Persoonlijke Productgegevens) delen met aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren van onze Sites, met inachtneming van het cookiegedeelte van dit Privacybeleid. Onze Sites kunnen gebruikmaken van Google Analytics. U kunt hier lezen hoe Google gegevens verzamelt en verwerkt bij het leveren van Google Analytics: www.google.com/policies/privacy/partners/.

We kunnen persoonlijke gegevens uit sollicitaties delen met leveranciers die namens ons handelen en ons helpen met werving, achtergrondonderzoek en kwesties op het gebied van personeelszaken.

Als we uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van Persoonlijke Productgegevens) delen met affiliates of met verkopers die namens ons handelen, sluiten we voorafgaand met hen een bindende overeenkomst waarin zij ertoe worden verplicht om de persoonlijke gegevens te gebruiken en te beschermen volgens de principes die zijn beschreven in deze Privacyverklaring. Deze derden zijn gemachtigd om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken wanneer dat nodig is om deze diensten aan ons te leveren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen om te voldoen aan de wet of voor gerechtelijke procedures, om te reageren op verzoeken van de overheid en wettige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidsvoorschriften of verplichtingen van wetshandhavende instanties) en om het leven, de eigendommen of de veiligheid van Nuance of zijn klanten te beschermen. Als Nuance betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa van het volledige bedrijf of onderdelen daarvan, kunnen de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Nuance doorgegeven worden aan een koper of rechtsopvolger.

Controle over uw persoonlijke gegevens

Als u geen marketingberichten meer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door contact met ons op te nemen via privacy@nuance.com. Anderzijds kunt u de instructies in het desbetreffende marketingbericht opvolgen om u af te melden. Als u zich afmeldt, bewaren wij uw e-mailadres om te garanderen dat we u geen verdere berichten sturen.

Als u heeft gesolliciteerd bij Nuance of als uw persoonlijke gegevens door Nuance zijn verzameld om een potentiële wederverkopers- of distributeursrelatie te beoordelen, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen door contact met ons op te nemen via privacy@nuance.com. We streven ernaar om binnen een redelijke termijn op uw verzoek in te kunnen gaan.

Als u toegang wilt verkrijgen tot uw Persoonlijke Productgegevens of als u deze wilt corrigeren of laten wissen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@nuance.com. Nuance verwerkt Persoonlijke Productgegevens over het algemeen namens onze zakelijke klanten en klanten in de gezondheidszorg. Als u contact met ons opneemt, kunnen we uw vraag doorsturen naar onze klant namens wie de Persoonlijke Productgegevens worden verwerkt. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw Persoonlijke Productgegevens op uw verzoek binnen een redelijke termijn te verwijderen. Nuance kan uw verzoek om toegang tot, correctie of verwijdering van Persoonlijke Productgegevens weigeren indien we daartoe gerechtigd zijn volgens de toepasselijke wetgeving.

Als u Persoonlijke Productgegevens aan Nuance hebt verstrekt via uw eigen gebruikersaccount waarmee u controle heeft over uw eigen gegevens, kunt u de verstrekte gegevens wissen door bij uw account in te loggen en de aanwijzingen in het helpsysteem op te volgen.

Locatie van de verwerking en grensoverschrijdende doorgiften

Nuance is actief in meer dan 35 landen. We kunnen persoonlijke gegevens grensoverschrijdend doorgeven en persoonlijke gegevens verwerken in rechtsgebieden buiten het rechtsgebied waar de gegevens oorspronkelijk verzameld zijn.

We kunnen door ons verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan andere affiliates van Nuance of andere bedrijven die namens ons ondersteunende functies uitvoeren (zoals hierboven beschreven) en die gevestigd zijn in andere landen, met inbegrip van de Verenigde Staten, India of de Filipijnen of andere landen buiten de Europese Economische Ruimte of uw land van verblijf. Deze persoonlijke gegevens kunnen in deze landen opgeslagen of verwerkt worden.

Of uw persoonlijke gegevens nu verwerkt worden in uw land van verblijf of daarbuiten, wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens onderworpen zijn aan de passende waarborgen die van ons worden verlangd volgens de Privacyverklaring, de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de passende, wettelijk erkende adequaatheidsmechanismen voor gegevensdoorgifte. Persoonlijke gegevens die worden doorgegeven buiten uw land van verblijf, kunnen onderworpen zijn aan rechtmatige toegang door rechtbanken, wetshandhavings- en andere overheidsinstanties in overeenstemming met de wetten van het buitenlandse rechtsgebied.

EU-VS-privacyschild en Zwitserland-VS-privacyschild

Nuance en zijn dochterondernemingen in de VS nemen deel aan en zijn gecertificeerd voor naleving van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild in verband met het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie, Groot-Brittannië en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Wij behandelen alle persoonlijke gegevens die we ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), Groot-Brittannië en Zwitserland volgens de beginselen van de respectievelijke privacyschilden. Ga voor meer informatie over de privacyschilden en voor het bekijken van onze certificering naar de Privacy Shield List van de U.S. Department of Commerce.

Nuance en zijn dochterondernemingen in de VS zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die wij in het kader van de beide privacyschilden ontvangen en vervolgens overdragen aan een derde die namens ons optreedt. Nuance en zijn dochterondernemingen in de VS voldoen aan de privacyschildbeginselen voor alle verdere doorgiften van persoonlijke gegevens uit de EU, Groot-Brittannië en Zwitserland, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen over verdere doorgifte.

Wat betreft persoonlijke gegevens die worden ontvangen of doorgegeven op grond van het privacyschild zijn Nuance en zijn dochterondernemingen in de VS onderworpen aan de regelgevende bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kunnen wij ertoe verplicht worden om persoonlijke gegevens te verstrekken in reactie op wettige verzoeken door overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan nationale veiligheidsvoorschriften of de vereisten van wetshandhavingsautoriteiten.

Als u een onopgeloste klacht over privacy of gegevensgebruik heeft die we niet op bevredigende wijze hebben kunnen oplossen, dan kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe geschillenbeslechtingsinstantie in de VS via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde voorwaarden, die gedetailleerder worden beschreven op de website van het relevante privacyschild, kunt u het recht hebben om bindende arbitrage in te roepen als alle andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

Voor de naleving van het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild wordt onder “dochterondernemingen in de VS” verstaan QuadraMed Quantim Corporation; J.A. Thomas & Associates, Inc.; Nuance Enterprise Solutions & Services Corporation; Nuance Healthcare Diagnostic Solutions, Inc.; Physician Technology Partners, LLC en Nuance Transcription Services, Inc.

Opslag en beveiliging

We houden ons aan de algemeen aanvaarde normen voor het beschermen van de persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld volgens de huidige PCI-DSS-normen. Als Nuance u een wachtwoord heeft verstrekt, bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@nuance.com.

We bewaren persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is voor het leveren van Producten aan onze klanten, medewerkers en potentiële medewerkers. Over het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens zolang u actief blijft als klant of gebruiker van onze Sites en Diensten en voor maximaal 3 jaar daarna of anderszins voor zover dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Het kan noodzakelijk zijn dat we uw gegevens langer bewaren als we daartoe verplicht zijn volgens een contractuele overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke aan wie we diensten verlenen, voor fraudepreventie, voor de identificatie van technische problemen of voor het voeren van gerechtelijke procedures. Afbeeldingen die toegevoegd worden aan PowerShare, worden na 45 dagen automatisch verwijderd. Gegevens van kinderen kunnen direct verwijderd worden nadat we die voor onze klant hebben verwerkt.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare, geaggregeerde gegevens langer dan de eerder genoemde termijn bewaren voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen bij het verbeteren en verder ontwikkelen van onze Producten. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van de geaggregeerde gegevens die bewaard of gebruikt worden voor deze doeleinden. Elk concreet bezwaar dat u maakt tegen het ontvangen van marketingberichten wordt door ons geregistreerd en bewaard, zodat we uw wens om geen verdere berichten te ontvangen kunnen respecteren.

kinderen

Als een klant van Nuance een technologie uit een spraakherkenningsproduct van Nuance toepast in een product van die klant, kan Nuance spraakgegevens ontvangen van de gebruikers van dat product om die gebruikers spraakherkenning te bieden. Dit is een functionaliteit van de spraaktechnologie van Nuance. Dat betekent dat Nuance persoonlijke gegevens kan ontvangen van kinderen jonger dan 13 jaar als gebruikers van het product jonger zijn dan 13 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de klant van Nuance om alle toestemmingen te verkrijgen die voor de verzameling van deze persoonlijke gegevens vereist zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Children’s Online Privacy Protection Act en relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Behalve zoals beschreven in de voorgaande alinea, verzamelt Nuance nooit bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Nuance voert als beleid dat Nuance geen gehoste diensten aanbiedt aan websites en online services die voornamelijk op kinderen gericht zijn. Kinderen jonger dan 13 jaar behoren geen persoonlijke gegevens te verstrekken aan Nuance. Als u er kennis van neemt dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens aan Nuance heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via privacy@nuance.com en wij zullen deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Uw rechten

U kunt volgens de toepasselijke wetgeving het recht hebben om in bepaalde situaties:

 • kosteloos toegang te vragen tot details over de persoonlijke gegevens over u die wij in bezit hebben;
 • te verzoeken om de rectificatie, beperking of wissing van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • te verzoeken dat alle door u verstrekte persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan een derde.

Nuance verkoopt of geeft uw gegevens nooit door aan derden voor de marketingdoeleinden van die derden. U kunt te allen tijde en zonder nadelige gevolgen bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere marketing van Nuance.

Nuance werkt samen met een derde partij voor het weergeven van advertenties op onze website of het beheren van onze advertenties op andere websites. Onze externe partner kan gebruikmaken van cookies en soortgelijke trackingtools om u advertenties op basis van uw surfgedrag en interesses te bieden. Als u geen advertenties op basis van uw interesses wilt ontvangen, klik dan hier (of klik hier als u in de Europese Unie bent gevestigd). Let op: u blijft wel generieke advertenties ontvangen.

Ook kunt u voor het uitoefenen van bovenstaande rechten of het indienen van een klacht te allen tijde, met vermelding van de aard van uw verzoek, contact met ons op nemen via:

privacy@nuance.com of per post (wereldwijd) naar het volgende adres:

Data Protection Officer
Nuance Communications, Inc.
1 Wayside Road
Burlington MA 01803
VS

Of door contact op te nemen met onze vertegenwoordiger in de EU via:

Data Protection Officer
Nuance Communications Ireland, Ltd
20 Merrion Road
Ballsbridge, Dublin 4
IERLAND

Als uw verzoek of klacht door ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw plaatselijke autoriteit voor persoonsgegevens benaderen.

Werknemers en tijdelijke werknemers van Nuance

Deze Privacyverklaring geldt niet voor de verzameling door Nuance van persoonlijke gegevens van werknemers en tijdelijk ingehuurde krachten. Deze verzameling wordt beschreven in een aparte HR-privacyverklaring die beschikbaar wordt gesteld aan personeel van Nuance.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring om de zoveel tijd bijwerken door een bijgewerkte versie te publiceren op de Sites van Nuance. Elke bijgewerkte versie bevat de datum waarop de verklaring voor het laatst is bijgewerkt. Lees de nieuwste versie van deze Privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Nuance met persoonlijke gegevens omgaat. Als we de wijze waarop Nuance persoonlijke gegevens gebruikt of deelt wezenlijk veranderen, kondigen we dit aan op onze Sites en stellen we u per e-mail op de hoogte van de voorgestelde wijziging. Dergelijke wezenlijke veranderingen zijn alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verzameld nadat de herziene Privacyverklaring in werking is getreden.

Bijgewerkt: 17 mei 2019.