Dragon Anywhere

Licensavtal för slutanvändare och användarvillkor för Dragon Anywhere-programvara

 

 

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG (DEN PERSON ELLER ENHET SOM ANVÄNDER PROGRAMVARAN DRAGON ANYWHERE OCH ANSLUTNINGSTJÄNSTEN) OCH NUANCE. OM DU BEFINNER DIG I USA, KANADA ELLER MEXIKO BETYDER "NUANCE" NUANCE COMMUNICATIONS, INC. OM DU BEFINNER DIG I JAPAN BETYDER "NUANCE" NUANCE COMMUNICATIONS JAPAN K.K. OM DU BEFINNER DIG I NÅGOT ANNAT LAND BETYDER "NUANCE" NUANCE COMMUNICATIONS IRELAND LIMITED. VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGGRANT.

DU MÅSTE GODKÄNNA VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV DRAGON ANYWHERE-PROGRAMVARAN OCH ANVÄNDARVILLKOREN ("AVTALET") FÖR ATT KUNNA INSTALLERA OCH ANVÄNDA DRAGON ANYWHERE-PROGRAMVARAN OCH DRAGON ANYWHERE CONNECT-TJÄNSTEN. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "GODKÄNN" (OM DEN FINNS) ELLER GENOM ATT KÖPA PROGRAMVARAN DRAGON ANYWHERE OCH TJÄNSTEN DRAGON ANYWHERE CONNECT, ELLER GENOM ATT ANVÄNDA OVANSTÅENDE PROGRAMVARA ELLER TJÄNST, GODKÄNNER DU ATT VARA BUNDEN AV AVTALET. DU FÅR INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN DRAGON ANYWHERE ELLER TJÄNSTEN DRAGON ANYWHERE PÅ NÅGOT SÄTT OM DU INTE HAR GODKÄNT AVTALET.

GENOM ATT REGISTRERA DIG FÖR OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTERNA, FÖRSÄKRAR OCH GARANTERAR DU ATT DU HAR RÄTTSHANDLINGSFÖRMÅGA OCH BEFOGENHET ATT INGÅ ETT BINDANDE AVTAL OCH ATT FÖLJA DETTA AVTAL, OCH ATT DU KOMMER ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA ENDAST I ENLIGHET MED DETTA AVTAL OCH ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR.

Programvaran och tjänsten Dragon Anywhere är en applikation som gör det möjligt för användare att diktera dokument genom ljud- till texttranskription, skapa formulärbaserade mallar och använda anpassad terminologi. Du styr Dragon Anywhere med din röst. Ljudet du väljer att diktera fångas upp och strömmar via en krypterad datakanal till Nuances datacenter. När Hosted Services har slutfört igenkännandet av innehållet i det strömmade ljudet returneras den översatta texten till din enhet. Applikationen stöder även röstbaserad korrigering, formatering och navigering i dina dokument. Dikterad text kan delas via e-post eller sparas som dokument. Ljud- och textfilerna används i Nuances molnserver för att förbättra taligenkänningen och förståelsen av det naturliga språket så att Dragon fungerar som annonserat.

Följande allmänna villkor tillåter dig att (1) ladda ner, installera och använda Dragon Anywhere-programvaran, inklusive eventuella ytterligare uppdateringar av Dragon Anywhere-programvaran som Nuance kan göra tillgängliga för dig ("Programvara"), (2) få tillgång till Dragon Anywhere-serverapplikationerna ("Tjänsten") med Programvaran, och (3) använda den medföljande dokumentationen som tillhandahålls av Nuance för att använda Programvaran och få tillgång till Tjänsten. Trots alla hänvisningar till "köp" licensieras Programvaran och säljs inte i enlighet med detta Avtal. Detta Avtal ger endast en begränsad licens till Programvaran och utgör inte en överföring av äganderätt till eller försäljning av hela eller delar av Programvaran eller den underliggande immateriella egendomen och är föremål för de begränsningar av användningsområdet som anges nedan.

1. LICENSUPPLÅTELSE. Nuance beviljar härmed dig ("Licenstagaren") en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallbar begränsad licens för att installera och använda Programvaran på flera Enheter (och för att få tillgång till Tjänsten med programvaran på sådana Enheter), endast i de länder och på de språk där Programvaran och Tjänsten är tillgängliga. Med "Enhet" avses en iOS- eller Android-mobil enhet som erhåller Programvaran från Apple App Store eller Google Play Marketplace. Du samtycker till att Programvaran och Tjänsten kräver ett trådlöst nätverk för att skicka och ta emot data; du förstår och samtycker vidare till att du genom att få tillgång till ett visst trådlöst nätverk är ansvarig för alla avgifter som tas ut av mobiloperatören, nätverket och andra tredje parter som tillhandahåller nätverksåtkomst.

2. LICENSTAGARENS SKYLDIGHETER.

2.1. BEGRÄNSNINGAR. Du får inte: (a) skicka in eventuella tidigare inspelade ljudfiler eller automatiserad text-till-tal till Programvaran eller till Tjänsten, (b) använda Programvaran och Tjänsten på annat sätt än för eget bruk, (c) få tillgång till Tjänsten med annan programvara eller andra medel än Programvaran; (d) kopiera, reproducera, distribuera eller på något annat sätt duplicera Programvaran, helt eller delvis; (e) sälja, leasa, licensiera, underlicensiera, distribuera, överlåta, överföra eller på annat sätt bevilja några rättigheter till Programvaran eller Tjänsten, helt eller delvis; (f) modifiera, överföra, översätta eller skapa härledda verk av Programvaran eller Tjänsten; (g) dekompilera, demontera, göra en baklängeskonstruktion (reverse engineering) eller på annat sätt försöka härleda, rekonstruera, identifiera eller upptäcka källkod, underliggande idéer eller algoritmer i Programvaran eller Tjänsten på något sätt, utom i den utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag i den jurisdiktion där du använder Programvaran; (h) ta bort eventuella äganderättsmeddelanden, etiketter eller märken från Programvaran; eller (i) använda Programvaran eller Tjänsten för jämförelse eller riktmärkning (benchmarking) med produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part.

2.2. EFTERLEVNAD AV LAGAR.

(a) Du kommer att följa villkoren i detta Avtal och alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, exportkontroll, immateriella rättigheter, datasekretess och dataskyddslagar och -förordningar.

(b) Du bär ensam ansvaret för din användning av Tjänsterna. Du får inte använda Tjänsten (inklusive data som lagras, överförs eller bearbetas med hjälp av Tjänsterna) på ett sätt som skulle innebära att Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer åläggs ytterligare regleringar eller andra rättsliga skyldigheter på grund av denna användning (till exempel genom att utsätta Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer för regleringar som gäller för ditt yrke eller din bransch).

3. ÄGANDERÄTT OCH DATARÄTTIGHETER.

3.1. PROGRAMVARA OCH TJÄNST. Nuance, dess licensgivare och dess tjänsteleverantörer äger all ägande- och förfoganderätt till och intresse i Programvaran och Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, alla patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter som är förknippade med dessa, och all äganderätt till sådana rättigheter ska förbli endast hos Nuance och/eller dess licensgivare och/eller dess tjänsteleverantörer. Otillåten kopiering av Programvaran eller Tjänsten, eller underlåtenhet att följa ovanstående restriktioner, kommer att leda till automatisk uppsägning av detta Avtal och alla licenser som beviljas här nedan, och Nuance har rätt till alla tillgängliga och skäliga rättsmedel för brott mot detta Avtal.

3.2. ANVÄNDNING AV DATA OCH SEKRETESS.

(a) Tillhandahållande av tjänster: Genom att registrera dig för och använda Tjänsten godkänner du att de "Data" som Nuance kommer att behandla i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna omfattar (i) din personliga kontaktinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och plats) ("kontaktinformation"), (ii) ljudfilerna, tillhörande text och transkriptioner och loggfiler som genereras i samband med Tjänsten ("Taldata"), och (iii) information om slutanvändares användning av Tjänsten ("Användningsdata").

(b) Avtal om databehandling. Uppgifterna kan innehålla Personuppgifter (enligt definitionen i DPA nedan), inklusive potentiellt Känsliga personuppgifter (enligt definitionen i tillämplig dataskyddslagstiftning), som rör dig och/eller tredje part. Eftersom du vet att andra personers rättigheter kan vara involverade i eller refereras av din användning av Tjänsterna, bekräftar och accepterar du uttryckligen att du är ensam ansvarig för att fastställa den lagliga grunden för behandling av Taldata och för att erhålla alla nödvändiga samtycken, godkännanden och tillstånd från sådana tredje parter för att göra det möjligt för dig att tillhandahålla sådan information till oss och för att ge oss de rättigheter som anges i detta Avtal och i DPA. Vid godkännande av dessa villkor och åtkomst till Programvaran och Tjänsterna införlivas villkoren i avtalet om databehandling som finns på https://www.nuance.com/about-us/terms-and-conditions.html ("DPA") här genom hänvisning och ska styra behandlingen av Personuppgifter enligt dessa Användarvillkor.

(c) Känsliga personuppgifter: Genom att använda Tjänsterna kan du lämna in och tillhandahålla uppgifter som potentiellt kan innehålla Känsliga personuppgifter som åtnjuter ett förstärkt skydd enligt dataskyddslagstiftningen. Genom att godkänna detta Avtal ger du oss ditt uttryckliga samtycke till att lagligt behandla dina Känsliga personuppgifter i enlighet med detta Avtal och DPA. Du får inte förse oss med uppgifter eller annan information som innehåller personuppgifter från tredje part utan att fullt ut följa alla tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, tystnadsplikt och lagstiftning om datasekretess och dataskydd.

(d) Tystnadsplikt: Om du omfattas av sekretesslagar eller liknande principer enligt allmän lag (såsom advokat- och klientsekretess bland annat) på grund av ditt yrke, godkänner du genom att godkänna detta Avtal att du är ensam ansvarig för att analysera om de villkor som anges i detta Avtal, DPA och det sätt på vilket vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss är tillräckliga för att bevara dina juridiska och deontologiska skyldigheter när det gäller sekretess i kommunikationer som yrkesutövare. Om du anser att du genom att använda Tjänsten kan strida mot tillämpliga sekretesslagar eller liknande principer i vanlig lag, är det förbjudet för dig att använda Tjänsten i detta syfte.

(e) Skyddad hälsoinformation. Tjänsten är en värdtjänst som överför slutanvändarens Taldata via internet. Tjänsten är följaktligen inte avsedd för att diktera skyddad hälsoinformation eller personlig hälsoinformation (PHI) som regleras av HIPAA eller andra tillämpliga lagar och förordningar om sekretess, och du samtycker till att inte tillhandahålla PHI när du använder Tjänsten.

(f) Andra användningsområden: Nuance använder dina Kontaktuppgifter för att genomföra din beställning. Nuance kan också använda denna information för sina legitima intressen och affärsändamål, inklusive marknadsföringsändamål för att kommunicera andra produkter och tjänster från Nuance som kan vara av intresse för Dig. Om du vill veta mer om hur Nuance hanterar dina Personuppgifter för dessa ändamål, vänligen se Nuances sekretesspolicy på https://www.nuance.com/about-us/company-policies/privacy-policies.html(Öppna nytt fönster). Om du vid någon tidpunkt önskar att inte ta emot meddelanden i framtiden har Du rätt att hantera dina e-postpreferenser på https://connect.nuance.com/Subscription-Management(Öppna nytt fönster).

4. SUPPORT. Licenstagaren kan läsa Nuances vanliga frågor på webbadressen http://www.nuance.com/go/dragon-anywhere/support(Öppna nytt fönster). För ytterligare support kan Licenstagaren begära sådan support via ovannämnda webbplats, och om Nuances personal är tillgänglig kan Nuance tillhandahålla rimliga supporttjänster via fax, e-post eller på annat sätt till Licenstagaren när det gäller defekter och/eller förtydligande av funktioner och egenskaper hos Programvaran ochTtjänsten. Nuance Support kommer att besvara dina frågor inom 48 arbetstimmar (exklusive helger och lagliga/företagets helgdagar).

5. ANSVARSFRISKRIVNING. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT NUANCE, DESS DOTTERBOLAG OCH DESS TJÄNSTELEVERANTÖRER TILLHANDAHÅLLER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTEN "I BEFINTLIGT SKICK", MED ALLA FEL OCH UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. FÖLJAKTLIGEN SAMTYCKER DU TILL ATT VIDTA ALLA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SKYDDSÅTGÄRDER SOM ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR ATT SKYDDA DINA DATA OCH SYSTEM FRÅN FÖRLUST ELLER SKADA. I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRISKRIVER SIG NUANCE, DESS DOTTERBOLAG OCH DESS TJÄNSTELEVERANTÖRER UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG.

6. BEGRÄNSNING AV ANSVAR. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER NUANCE, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA, FÖLJDSKADOR ELLER IDEELLA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR PÅ GRUND AV UTEBLIVEN VINST, DATAFÖRLUST, ANVÄNDNINGSFÖRLUST, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER KOSTNADER FÖR TÄCKNING, SOM UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTEN, OAVSETT ORSAK, ENLIGT NÅGON ANSVARSTEORI, ÄVEN OM DE HAR INFORMERATS OM ELLER OM DE I FÖRVÄG BORDE HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

7. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING/UPPHÄVNING. Detta Avtal börjar gälla när du godkänner villkoren i detta Avtal och upphör att gälla vid uppsägning. Nuance kan när som helst efter eget gottfinnande, med eller utan orsak, säga upp eller upphäva detta Avtal och/eller de licenser som beviljats eller den Tjänst som tillhandahålls enligt detta avtal genom att meddela dig att Tjänsten har löpt ut eller har sagts upp eller upphävts. Detta Avtal ska upphöra automatiskt om du bryter mot något av dess villkor. Vid uppsägning ska du omedelbart sluta använda Programvaran och Tjänsten och radera alla kopior av Programvaran.

Om vi, efter eget gottfinnande, anser att du bryter mot detta Avtal, eller sannolikt bryter mot detta Avtal, kan vi vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga för att skydda Tjänsten och dess användare. Vi kan: a) återkalla din rätt att använda Tjänsten, b) ta bort data från applikationen, c) vidta rättsliga förfaranden mot dig, d) lämna ut information till brottsbekämpande myndigheter som vi anser vara nödvändig eller som krävs enligt lag. Dessa åtgärder är inte begränsade, och vi kan vidta alla andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

8. ÖVERENSSTÄMMELSE MED EXPORTREGLERING. Du försäkrar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo från USA:s regering eller som av USA:s regering har identifierats som ett land som ”stöder terrorister”, (ii) du inte är upptagen på någon av lista från USA:s regering över parter som är förbjudna eller underkastade restriktioner, (iii) du kommer att erhålla alla tillstånd som kan krävas för att importera, exportera och på annat sätt överföra data som används eller bearbetas med hjälp av Programvaran och/eller Tjänsten, och (iv) du kommer inte att använda, distribuera, överföra eller sprida några produkter, programvaror eller teknisk information (även om de är införlivade i andra produkter) i strid med tillämpliga exportlagar och -förordningar.

9. VARUMÄRKEN. Tredje parts varumärken, handelsnamn, produktnamn och logotyper ("Varumärken") som finns i eller används av Programvaran eller Tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare, och användningen av sådana Varumärken ska utfalla till förmån för varumärkesägaren. Användningen av sådana Varumärken är avsedd att ange driftskompatibilitet och utgör inte: (i) en anslutning mellan Nuance och ett sådant företag, eller (ii) ett stöd till eller godkännande av ett sådant företag av Nuance och dess produkter eller tjänster.

10. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

Detta Avtal ska regleras av lagarna i det land som anges nedan, utan hänsyn till lagvalsregler, och du underkastar dig härmed jurisdiktionen hos domstolarna som befinner sig i den jurisdiktion som anges nedan och tillämplig delgivning. Den officiella texten i Avtalet eller de meddelanden som krävs enligt detta ska vara på engelska. I Kanada, provinsen Quebec för alla avtal som är skrivna på engelska, är båda parter överens om att skriva detta dokument på engelska. Les Parties contractantes ont convenu de rédiger le présent document en langue anglaise.

 

Licensinnehavarens adress

Tillämplig lag

Jurisdiktion

Förenta staterna, Taiwan, Korea, Japan Kanada eller Mexiko

Massachusetts, USA

Federala domstolar eller delstatsdomstolar i Massachusetts

Hongkong eller Kina

Hongkongs särskilda administrativa region

Domstolar i den särskilda administrativa regionen Hongkong

Indien eller Singapore

Singapore

Domstolar i Singapore

Australien eller Nya Zeeland

New South Wales

Domstolar i New South Wales, Australien

Resten av världen

Irländsk lag, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor

Dublin, Irland


11. VILLKOREN KAN ÄNDRAS. Du bekräftar och godkänner att Nuance kan ändra villkoren i detta Avtal från tid till annan med rimligt varsel till den adress som du angav vid registreringen, inklusive din e-postadress. Om du inte godkänner sådana ändringar i detta Avtal är din enda åtgärd att sluta använda Programvaran och Tjänsten. Om du fortsätter använda någon del av Programvaran eller Tjänsten efter att Nuance har varslat dig inom rimlig tid om en ändring för din granskning anses du ha godkänt en sådan ändring.

12. ALLMÄNNA JURIDISKA VILLKOR. Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan Nuances skriftliga förhandsgodkännande. Detta Avtal är hela avtalet mellan Nuance och dig och ersätter all annan kommunikation eller reklam angående Programvaran eller Tjänsten. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogiltig eller ogenomförbar ska denna bestämmelse ändras endast i den utsträckning som krävs för att avhjälpa ogiltigheten eller ogenomförbarheten, och resten av detta Avtal ska fortsätta att vara fullt giltigt och ha full effekt. Om Nuance inte utövar eller tillämpar någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal ska detta inte innebära att Nuance avstår från denna rättighet eller bestämmelse. Avsnitten 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 16 i detta Avtal ska fortsätta att gälla även efter det att Avtalet har upphört att gälla. Du bekräftar och samtycker till att du inte är en tredje part som är berättigad till några separata avtal mellan Nuance och dess tjänsteleverantörer med anknytning till Programvaran och Tjänsten (ett "tredjepartsavtal"), att du inte har någon rätt att genomdriva några villkor i något Tredjepartsavtal och att du inte är skyldig några plikter eller skyldigheter enligt något Tredjepartsavtal.

13. KONFIDENTIELL INFORMATION. Licenstagaren får inte avslöja eller använda Nuances Konfidentiella information (enligt definitionen nedan) till annat än vad som anges i detta Avtal. Licenstagaren får avslöja Konfidentiell information till sina representanter eller anställda som har ett behov av att känna till den och som skriftligen är bundna av sekretessvillkor som inte är mindre restriktiva än de som finns i detta Avtal. Utan hinder av ovanstående kan Konfidentiell information avslöjas om det krävs enligt lag, förutsatt att Licenstagaren dock omedelbart skriftligen underrättar Nuance om ett sådant krav och på ett rimligt sätt samarbetar med Nuance för att erhålla en skyddande eller liknande order. "Konfidentiell information" innebär Programvaran, Tjänsten och relaterad teknik, algoritmer och information som ingår i den, inklusive relaterade affärshemligheter. "Konfidentiell information" omfattar inte information som (i) kan visas genom skriftliga dokument att den fanns i Licenstagarens besittning innan den avslöjades av Nuance, (ii) är eller blir allmänt känd eller lätt konstaterbar utan att bryta mot detta Avtal; (iii) som Licenstagaren lagligen erhåller från en tredje part utan att det föreligger någon skyldighet att iaktta sekretess, (iv) som avslöjas av Nuance till en tredje part utan att den tredje parten har någon skyldighet att iaktta sekretess, (v) som Licenstagaren har utvecklat självständigt, eller (vi) som Licenstagaren avslöjar med Nuances skriftliga samtycke i förväg.

14. VILLKOR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING. Nuance förväntar sig att Licenstagaren använder Tjänsten på ett lagligt och godkänt sätt. All olaglig eller otillåten användning av Tjänsterna kan vara skadlig för Nuance eller dess tjänsteleverantörer, dess licensgivare, dess kunder eller själva Tjänsten. Nuance erbjuder inte Programvaran eller Tjänsterna till minderåriga eller till personer där användningen av Tjänsterna på annat sätt är förbjuden enligt lag.

Nuance har ingen skyldighet att övervaka användningen av Tjänsten och/eller Data som överförs eller lagras via Tjänsten. I största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och utan hinder av bestämmelserna i detta Avtal förbehåller sig Nuance rätten att alltid övervaka, granska, behålla och/eller avslöja Data eller annan information om det är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag, reglering, rättslig process eller myndighetsförfrågan eller för att utreda misstänkta överträdelser av dessa villkor.

I detta avsnitt 14 och underavsnitten 14.1 - 14.5 nedan beskrivs förbjudna användningsområden för Tjänsten. De exempel som beskrivs i detta avsnitt är inte uttömmande. Om Licenstagaren bryter mot detta avsnitt eller godkänner eller tillåter andra att göra det, kan Nuance omedelbart stänga av hela eller delar av Tjänsten eller avsluta Licenstagarens användning av Tjänsten i enlighet med detta Avtal.

14.1. SKYLDIGHET ATT RAPPORTERA. Om Licenstagaren får kännedom om någon överträdelse av detta avsnitt, samtycker Licenstagaren till att omedelbart meddela Nuance och samarbeta i alla ansträngningar för att stoppa eller avhjälpa överträdelsen. Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer kan utreda varje brott mot detta avsnitt eller missbruk av Tjänsten, men Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer är inte skyldiga att göra det. Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer kan anse att det är nödvändigt att rapportera all verksamhet som misstänks bryta mot någon lag eller förordning till lämpliga brottsbekämpande tjänstemän, tillsynsmyndigheter eller andra lämpliga tredje parter, utan att nödvändigtvis meddela Licenstagaren. En sådan rapportering kan inkludera utlämnande av lämplig information om Licenstagaren samt nätverks- och systeminformation om påstådda överträdelser av detta avsnitt eller Avtalet. Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer kan samarbeta med lämpliga offentliga organ eller andra lämpliga tredje parter för att hjälpa till att utreda och åtala olagligt beteende i samband med påstådda överträdelser av detta avsnitt.

14.2. KORREKT INFORMATION KRÄVS. Licenstagaren samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information när Licenstagaren köper eller använder Tjänsten, och Licenstagaren samtycker till att hålla sådan information korrekt och fullständig under hela den tid som Licenstagaren använder Tjänsten.

14.3 INGEN OLAGLIG, SKADLIG ELLER KRÄNKANDE ANVÄNDNING ELLER INNEHÅLL. Licenstagaren får inte använda, eller uppmuntra, främja, underlätta eller instruera andra att använda Tjänsten för någon användning som Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer rimligen anser vara olaglig, skadlig eller kränkande, eller för att överföra, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer rimligen anser vara olagligt, skadligt eller kränkande. Dessa förbjudna aktiviteter och innehåll inkluderar:

 •  Olaglig verksamhet, inklusive spridning, främjande eller underlättande av pornografi, eller någon verksamhet som sannolikt bryter mot, eller bryter mot, tillämpliga lagar eller förordningar, inklusive dataskydd.
 • Allt kränkande innehåll som är ärekränkande, oanständigt, bedrägligt, missbrukande, integritetskränkande, anstötligt eller på annat sätt olämpligt.
 • Allt innehåll som gör intrång i eller missbrukar andras immateriella rättigheter eller äganderätter eller hjälper andra att göra intrång i sådana rättigheter.
 • All verksamhet som kan vara skadlig för Tjänsterna eller för Nuance och/eller dess tjänsteleverantörers rykte, inklusive deltagande i bedrägliga eller vilseledande metoder.

14.4. INGA SÄKERHETSÖVERTRÄDELSER. Licenstagaren får inte använda Tjänsten för att kränka, eller försöka kränka, säkerheten eller integriteten hos något nätverk, någon dator eller något kommunikationssystem, programvaruapplikation eller nätverks- eller datorenhet (individuellt eller kollektivt "System"). Dessa förbjudna verksamheter omfattar att Licenstagaren vidtar eller försöker vidta någon av följande åtgärder:

 • Få obehörig tillgång till Tjänsten eller andra konton eller System, oavsett om det sker genom högvolym, automatiserade eller elektroniska processer, hackning, lösenordsbrytning, baklängeskonstruktion (reverse engineering) eller på något annat sätt.
 • Undersökning, sårbarhetsskanning eller genomträngningsprovning av något system, eller överträdelse av säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan erhållande av föregående skriftligt godkännande från Nuance. I synnerhet är social manipulation, överbelastning, destruktiva tester och tester för att sniffa eller knäcka lösenord inte tillåtna.
 • Övervakning av data eller trafik i något System utan sådant tillstånd. (Licenstagaren får dock övervaka data eller trafik på resurser som är avsedda för Licenstagarens exklusiva användning).

14.5. INGA STÖRNINGAR ELLER AVBROTT I TJÄNSTER ELLER ANDRAS NÄTVERK, SYSTEM ELLER INTERNETANSLUTNINGAR. Licenstagaren får inte göra nätverksanslutningar till några användare, värdar eller nätverk av Tjänsten om Licenstagaren inte har tillstånd att kommunicera med dem. Licenstagaren får inte vidta någon åtgärd eller försöka vidta någon åtgärd som stör eller avbryter Systemets korrekta funktion. Dessa förbjudna aktiviteter inkluderar att Licenstagaren vidtar eller försöker vidta någon av följande åtgärder:

 • Delta i någon aktivitet som stör eller negativt påverkar andra Nuance- och/eller dess tjänsteleverantörers kunders användning av Tjänsterna.
 • Användning av innehåll eller teknik som kan skada, störa, avlyssna eller ta obehörig kontroll över system, program eller data, inklusive virus, maskar eller tidsbomber.
 •  Använda Tjänsten på ett sätt som enligt Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer verkar hota Nuances och/eller dess tjänsteleverantörers infrastruktur. Detta inkluderar att Licenstagaren tillhandahåller otillräcklig säkerhet, tillåter obehörig åtkomst från tredje part eller försöker kringgå Nuances och/eller dess tjänsteleverantörers åtgärder för kontroll, övervakning eller fakturering av användning.
 • Ladda upp eller på annat sätt använda virus, maskar, korrupta filer, trojanska hästar eller annat sabotageprogram eller annat innehåll som kan äventyra Tjänsten, Nuances och/eller dess tjänsteleverantörers verksamhet eller dess prestanda för andra kunder hos Nuance och/eller dess tjänsteleverantörer.
 • Störning av ett Systems korrekta funktion, inklusive avsiktliga försök att överbelasta ett System på något sätt.
 •  Övervakning eller genomsöka av ett system så att Systemet försämras eller störs.

15. AUSTRALIENSISK KONSUMENTLAGSTIFTNING.

(a) NUANCE PRODUKTER OCH TJÄNSTER KOMMER MED GARANTIER SOM INTE KAN UNDANTAS ENLIGT AUSTRALIENS KONSUMENTLAGSTIFTNING, INGET I DETTA AVTAL AVSER ATT ÄNDRA ELLER UNDANTA VILLKOR, GARANTIER OCH ÅTAGANDEN SAMT ANDRA JURIDISKA RÄTTIGHETER ENLIGT KONKURRENS- OCH KONSUMENTLAGEN 2010 (CTH) OCH ANDRA LAGAR, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER DET.

(B) OM DE KÖPTA NUANCE-TJÄNSTERNA INTE ÄR AV ETT SLAG SOM NORMALT FÖRVÄRVAS FÖR HUSHÅLLSBRUK ELLER KONSUMTION, BEGRÄNSAR NUANCE, MED FÖRBEHÅLL FÖR LAG, SITT ANSVAR TILL:

(A) ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA PÅ NYTT, ELLER

(B) BETALNING AV KOSTNADEN FÖR ATT FÅ TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLNA PÅ NYTT, SÅVIDA DET INTE ÄR ORIMLIGT ATT GÖRA DET.

(C) OM DEN AUSTRALIENSISKA KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN ÄR TILLÄMPLIG PÅ DENNA TRANSAKTION GÄLLER NUANCES AUSTRALIENSISKA KONSUMENTLAGSTIFTNINGSPOLICY SOM FINNS PÅ AUSTRALIA.NUANCE.COM.

16. SKADESTÅND. Licenstagaren samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nuance och dess tjänsteleverantörer säker från och mot alla anspråk, skulder, skador och förluster, inklusive rättegångskostnader och rimliga advokatarvoden, avseende (i) Licenstagarens faktiska eller påstådda handlingar eller försummelser i samband med mottagande eller användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till anspråk på att Licenstagarens handlingar eller försummelser gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller (ii) Licenstagarens underlåtenhet att utföra eller följa Avtalet.

17. SÄKER TILLGÅNG. Licenstagaren samtycker till att följa Nuances säkerhetsprotokoll och endast få tillgång till Tjänsten via den aktiveringswebbadress och de inloggningsuppgifter som tillhandahålls av Nuance. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för dina inloggningsuppgifter och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt konto i Tjänsten. Du ska omedelbart meddela Nuance om du får kännedom om någon obehörig användning av dina inloggningsuppgifter. Du får inte (a) dela dina inloggningsuppgifter eller (b) använda andras inloggningsuppgifter för att få tillgång till Tjänsten.