Kundhistoria från Region Kronoberg—Dragon Medical gör skillnad

80% av alla som journalför ska använda taligenkänning senast 2024

Breddinförande av taligenkänning är en del av satsningen ”Nära vård” med målet att göra vårdinformation tillgänglig utifrån patientens behov.

Välförankrade mål vid breddinförandet av taligenkänning

I Region Kronoberg liksom i övriga landet ser man ett kontinuerligt ökat vårdbehov p g a en åldrande befolkning, ökade administrativa krav och dessutom brist på kompetent vårdpersonal. Sammantaget leder detta till vårdköer, en ökad administrativ tidsåtgång för vårdpersonal, mer stress och risk för övertid och utbrändhet bland vårdpersonal.

Region Kronoberg logo

Utmaning

Att arbeta med Dragon Medical taligenkänning är enkelt då det är intuitivt och har en hög igenkänningsfaktor av medicinska termer redan från start. Den största utmaningen med införande av taligenkänning ligger i att det är ett förändringsprojekt där rutiner, roller och arbetssätt påverkas.

Bakgrund

Region Kronobergs verksamhet omfattar 31 vårdcentraler, varav 10 privatdrivna, 2 akutsjukhus (Växjö och Ljungby), 19 folktandvårdskliniker och 3 kliniker inom specialisttandvården, en rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen‑, samt barn‑ och ungdomspsykiatri, samt rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsverksamhet. Regionens egna samt privata vårdenheter kommer att få tillgång till taligenkänning inom satsningen ”Nära vård” med målet att göra vårdinformation tillgänglig utifrån patientens behov. Regionen har drygt 1000 aktiva användare över olika kliniska verksamheter och det tillkommer löpande nya användare.


Viktigt med ett tydligt ledningsbeslut om taligenkänning som är väl förankrat i de kliniska verksamheterna.


— Anna‑Maria Königsson

projektledare taligenkänning

Beslutskriterier för Dragon Medical One

I Region Kronoberg liksom i övriga landet ser man ett kontinuerligt ökat vårdbehov pga en åldrande befolkning, ökade administrativa krav och dessutom brist på kompetent vårdpersonal. Sammantaget leder detta till vårdköer, en ökad administrativ tidsåtgång för vårdpersonal, mer stress och risk för övertid och utbrändhet bland vårdpersonal.

Regionen har satt upp tydliga mål för sitt införande av taligenkänning som stöds aktivt av regionledningen. Målen följs upp regelbundet med hjälp av statistik över användandet för att kontinuerligt mäta utfall och skapade nyttoeffekter för regionen.


Frigjord tid gör det möjligt för oss sekreterare att ta på oss fler administrativa uppgifter, som t. ex. kvalitetsarbete, som idag görs av vårdpersonalen, vilket gör att de kan fokusera på sina patienter.


— Anna Einvall, Medicinsk sekreterare

projektledare taligenkänning

75

timmar/år frigörs för heltidsarbetande vårdpersonal som tidigare skrev sin journalanteckning.

100%

Från 30‑100% klara diktat inom Socialstyrelsens rekommenderade 48h på Vårdcentralen Kungshögen.

~38%

Färre skrivna diktat av medicinsk sekreterare inom primärvård och psykiatrin.

Tips för breddinförande av taligenkänning


Snabb tillgänglig dokumentation för patienten ökar patientsäkerheten och möjligheten för patienten att vara delaktig i sin egen vård. Den frigjorda tiden med taligenkänning ger mer tid för patienten.


—Mirsada Myrskog

Programledning Nära Vård

Vilka effekter kan din arbetsplats få med breddinförande av Dragon Medical One taligenkänning?