Dragon Anywhere

Dragon Anywhere End User Software Licentieovereenkomst en Servicevoorwaarden

Laatst gewijzigd op 27 juli 2021 / Vorige versie

 

 

DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U (DE NATUURLIJKE PERSOON OF DE RECHTSPERSOON DIE DE DRAGON ANYWHERE SOFTWARE EN CONNECTED SERVICE GEBRUIKT) EN NUANCE. INDIEN U WOONACHTIG OF GEVESTIGD BENT IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA OF MEXICO, MOET ONDER "NUANCE" WORDEN VERSTAAN NUANCE COMMUNICATIONS, INC. INDIEN U IN JAPAN WOONACHTIG OF GEVESTIGD BENT, MOET ONDER "NUANCE" WORDEN VERSTAAN NUANCE COMMUNICATIONS JAPAN K.K. INDIEN U IN EEN ANDER LAND WOONACHTIG OF GEVESTIGD BENT, MOET ONDER "NUANCE" WORDEN VERSTAAN NUANCE COMMUNICATIONS IRELAND LIMITED. GELIEVE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN.

U DIENT AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE DRAGON ANYWHERE END USER SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST EN SERVICEVOORWAARDEN (DE "OVEREENKOMST") OM DE DRAGON ANYWHERE SOFTWARE EN DE DRAGON ANYWHERE CONNECT SERVICE TE MOGEN INSTALLEREN EN GEBRUIKEN. DOOR TE KLIKKEN OP DE “ACCEPT” BUTTON (INDIEN AANWEZIG) OF DOOR DE DRAGON ANYWHERE SOFTWARE EN DE DRAGON ANYWHERE CONNECT SERVICE AAN TE SCHAFFEN, OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. U MAG DE DRAGON ANYWHERE SOFTWARE OF DE DRAGON ANYWHERE SERVICE OP GEEN ENKELE MANIER GEBRUIKEN, TENZIJ U DE OVEREENKOMST HEEFT AANVAARD.

DOOR U TE REGISTREREN VOOR EN/OF DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE OF SERVICES, VERKLAART U (WETTELIJKE) BEVOEGD TE ZIJN OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, DAT U ZICH AAN DEZE OVEREENKOMST ZULT HOUDEN EN DAT U DE SOFTWARE EN DE SERVICES ALLEEN CONFORM DEZE OVEREENKOMST EN DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING ZULT GEBRUIKEN.

De Dragon Anywhere software en service is een applicatie waarmee gebruikers documenten kunnen dicteren via transcriptie van geluid naar tekst, op formulieren gebaseerde templates kunnen maken en aangepaste terminologie kunnen gebruiken. U bestuurt Dragon Anywhere met uw stem. Hetgeen u dicteert, wordt vastgelegd en via een gecodeerd datakanaal naar het datacenter van Nuance gestreamd. Zodra Hosted Services de herkenning van de inhoud van de gestreamde audio heeft voltooid, wordt de vertaalde tekst teruggestuurd naar uw apparaat. De applicatie ondersteunt ook spraakgestuurde correcties, formatting en de navigatie door documenten. Een gedicteerde tekst kan daarnaast worden gedeeld via e-mail of worden opgeslagen als document. De audio- en tekstbestanden worden binnen de cloudserver van Nuance gebruikt voor het verbeteren van spraakherkenning en het begrip van gewone taal, zodat Dragon werkt zoals aangeprezen.

De volgende algemene voorwaarden staan toe dat u (1) de Dragon Anywhere-software downloadt, installeert en gebruikt, inclusief eventuele updates van de Dragon Anywhere-software die Nuance u ter beschikking stelt ("Software"); (2) toegang krijgt tot de Dragon Anywhere-servertoepassingen (de "Service") met behulp van de Software; en (3) gebruik maakt van de documentatie die Nuance verstrekt ten behoeve van het gebruik van de Software en de toegang tot de Service. Ongeacht het gebruik van het woord "aanschaf", wordt de Software op grond van deze Overeenkomst uitsluitend in licentie gegeven en dus niet verkocht. Deze Overeenkomst verleent uitsluitend een beperkte licentie op de Software en houdt geen overdracht van eigendomsrechten in, noch de verkoop van, alle of een deel van de Software of de daarin belichaamde intellectuele eigendom. In aanvulling daarop gelden de hieronder vermelde gebruiksbeperkingen.

1. LICENTIEVERLENING. Nuance verleent u (de "Licentienemer") hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sub-licentieerbare, herroepbare, beperkte licentie om de Software op meerdere Apparaten te installeren en te gebruiken (en om met behulp van de Software op dergelijke Apparaten toegang te krijgen tot de Service), uitsluitend in de landen en talen waarin de Software en de Service beschikbaar worden gesteld. Een "Apparaat" betekent een mobiel iOS- of Android-apparaat dat de Software via de Apple App Store of Google Play heeft verkregen. U gaat ermee akkoord dat de Software en de Service een draadloos netwerk vereisen voor het verzenden en ontvangen van gegevens; u begrijpt verder en stemt ermee in dat u door gebruik te maken van een draadloos netwerk verantwoordelijk bent voor alle kosten en vergoedingen die door de mobiele operator, het netwerk en andere derden die toegang tot een draadloos netwerk verschaffen in rekening worden gebracht.

2. VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIENEMER.

2.1. BEPERKINGEN. U mag niet: (a) reeds opgenomen audiobestanden of geautomatiseerde tekst-naar-spraak-bestanden aan de Software of aan de Service versturen; (b) de Software en Service gebruiken anders dan voor eigen gebruik; (c) toegang krijgen tot de Service door middel van andere toepassingen dan de Software; (d) de Software in zijn geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, distribueren of op enige andere wijze dupliceren; (e) de rechten op de Software of de Service verkopen, leasen, in licentie geven, in sublicentie  geven, distribueren, overdragen of anderszins ter beschikking te stellen; (f) de Software of de Service wijzigen, deze porten, vertalen of er afgeleide werken van maken; (g) de Software of de Service decompileren, demonteren, aan reverse engineering te onderwerpen of anderszins te proberen de broncode, onderliggen ideeën of algoritmes daaruit af te leiden, te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, behalve voor zover wettelijk is toegestaan; (h) de eigendomsvermeldingen, -labels of -tekens van de Software verwijderen; of (i) de Software of de Service gebruiken voor benchmarking met producten of diensten die door derden beschikbaar worden gesteld.

2.2. NALEVING VAN WETTEN.

(a) U zult zich houden aan de bepalingen van deze Overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, douanewetgeving, intellectuele eigendomsrechten en wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

(b) U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Services. U mag de Service (met inbegrip van gegevens die worden opgeslagen, verzonden of verwerkt met gebruikmaking van de Services) niet gebruiken op manieren die aanvullende wettelijke of andere juridische verplichtingen zouden opleggen aan Nuance en/of haar dienstverleners vanwege dat gebruik (bijvoorbeeld, door Nuance en/of haar dienstverleners te onderwerpen aan regelgeving die van toepassing is op uw beroep of bedrijfstak).

3. EIGENDOMS- EN GEGEVENSRECHTEN.

3.1. SOFTWARE EN SERVICE. Nuance, haar licentiegevers en haar serviceproviders komen alle rechten toe met betrekking tot de Software en de Service met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle octrooi- en auteursrechten, bedrijfsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden. Verder berusten dergelijke rechten uitsluitend bij Nuance en/of haar licentiegevers en/of haar serviceproviders. Het ongeoorloofd kopiëren van de Software of de Service, of niet-naleving van de bovenstaande beperkingen, zal resulteren in automatische beëindiging van deze Overeenkomst en alle licenties die krachtens deze Overeenkomst zijn verleend, onverminderd Nuance’s overige wettelijke en contractuele rechten.

3.2. GEGEVENSGEBRUIK EN PRIVACY.

(a) Het verlenen van Services: Door u te registreren voor en gebruik te maken van de Service, geeft u aan ermee bekend te zijn dat Nuance de volgende "Gegevens" zal verwerken in verband met het verlenen van de Services: (i) uw persoonsgegeven (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en locatie) ("Contactgegevens"), (ii) de audiobestanden, bijbehorende tekst en transcripties en logbestanden die in verband met de Service worden gegenereerd ("Spraakgegevens"), en (iii) informatie over het gebruik van de Service door eindgebruikers ("Gebruiksgegevens").

(b) Overeenkomst inzake gegevensverwerking: De Gegevens kunnen Persoonsgegevens bevatten (zoals gedefinieerd in de Verwerkersovereenkomst hieronder), inclusief mogelijk Gevoelige Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming), met betrekking tot u en/of derden. In de wetenschap dat de rechten van andere personen betrokken kunnen zijn bij of genoemd kunnen worden door uw gebruik van de Services, erkent en aanvaardt u dat u als enige verantwoordelijk bent voor het bepalen van de rechtmatige grondslag voor de verwerking van de Spraakgegevens en voor het verkrijgen van alle vereiste toestemmingen en machtigingen om u in staat te stellen dergelijke gegevens aan ons te verstrekken en om ons de rechten te verlenen die in deze Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst worden genoemd. Met uitzondering van de in Artikel 3.2(e) genoemde gevallen, geldt dat u bij aanvaarding van deze voorwaarden dan wel de toegang tot of het gebruik van de Software en Services, ook akkoord gaat met de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst die te vinden zijn op https://www.nuance.com/about-us/terms-and-conditions/data-processing-terms.html. De daarin opgenomen voorwaarden regelen het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in deze Servicevoorwaarden.

(c) Gevoelige Persoonsgegevens: Door gebruik te maken van de Services kan het zijn dat u informatie invoert of verstrekt die mogelijk Gevoelige Persoonsgegevens bevat en waarvoor aanvullende bescherming geldt. Ten aanzien van Gevoelige Persoonsgegevens gelden strengere regels. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u ons toestemming om uw Gevoelige Persoonsgegevens rechtmatig te verwerken in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst. U mag ons geen informatie verstrekken die persoonsgegevens van derden bevat zonder te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verplichtingen inzake het beroepsgeheim en privacywetgeving.

(d) Beroepsgeheim: Indien u uit hoofde van uw beroep onderworpen bent aan geheimhoudingsverplichtingen of daarmee vergelijkbare verplichtingen (zoals de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen de cliënt en de advocaat) stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor naleving van de voorwaarden uit deze Overeenkomst en de Verwerkersovereenkomst. Daarnaast bent u ervoor verantwoordelijk dat wij de door u aan ons verstrekte gegevens verwerken conform de op u van toepassing zijnde wettelijke en ethische verplichtingen op het gebied van vertrouwelijke communicatie. Indien u van mening bent dat u door het gebruik van de Service in strijd handelt met wettelijke of beroepsregels, mag u de Service niet voor dat doel gebruiken.

(e) Medische Gegevens (‘Protected Health Information’/’PHI’; betekenis als gedefinieerd in Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”)). De Service is een hosted dienst die de gegevens van de eindgebruiker via het internet verzendt. Ingeval u een Gedekte Entiteit (‘covered entity’; betekenis als gedefinieerd in HIPAA) of een zakenpartner (‘Business Associate’; betekenis als gedefinieerd in HIPAA) van een Gedekte Entiteit bent en uw gebruik van de Service Medische Gegevens omvat, dan is de Business Associate Agreement van Nuance (“BAA”), die te raadplegen is op https://www.nuance.com/about-us/terms-and-conditions/business-associate-agreement.html, van toepassing op de door u aangeboden Medische Gegevens. Licentienemer geeft Nuance het recht en Nuance heeft de toestemming om de Gegevens te gebruiken overeenkomstig deze Overeenkomst en om de Gegevens te deïdentificeren (‘de-identify’) overeenkomstig 45 C.F.R. §164.514 en om zulke gedeïintificeerde Gegevens te gebruiken voor elk rechtmatig doel. Niettegenstaande het elders in deze Overeenkomst anders bepaalde, staat het Nuance ten aanzien van gedeïdentificeerde Gegevens vrij deze gedeïdentificeerde Gegevens te behouden, gebruiken en te onthullen gedurende en na afloop van deze Overeenkomst, met inachtneming van hetgeen bepaald is en voor de doelen toegestaan in dit artikel en de toepasselijke BAA.  

(f) Overig gebruik: Nuance gebruikt uw Contactgegevens voor de uitvoering van uw bestelling. Nuance kan deze gegevens ook gebruiken voor haar gerechtvaardigde belangen en zakelijke doeleinden, met inbegrip van marketingdoeleinden voor Nuance producten en services. Om meer te weten te komen over hoe Nuance omgaat met uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden, gaat u naar de Privacyverklaring van Nuance op https://www.nuance.com/about-us/company-policies/privacy-policies.html(Een nieuw venster openen). Als u geen berichten meer wilt ontvangen van Nuance, heeft u het recht zich af te melden van de mailingslijst. Dit doet u op https://connect.nuance.com/Subscription-Management(Een nieuw venster openen).

4. ONDERSTEUNING. De Licentienemer kan de Frequently Asked Questions van Nuance raadplegen via de URL: http://www.nuance.com/go/dragon-anywhere/support(Een nieuw venster openen). Voor aanvullende ondersteuning kan de Licentienemer ook op bovengenoemde website terecht. Mits er personeel beschikbaar is, kan Nuance ondersteuningsdiensten via fax, e-mail of andere middelen aan de Licentienemer verlenen met betrekking tot defecten en/of toelichting op functies en features van de Software en de Service. Nuance Support zal uw vragen binnen 48 werkuren beantwoorden (met uitzondering van de weekenden en wettelijke feestdagen).

5. DISCLAIMER. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NUANCE, HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN HAAR DIENSTVERLENERS DE SOFTWARE EN DE SERIVCE "AS IS" TER BESCHIKKING STELLEN, MET ALLE FOUTEN, EN ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. BIJGEVOLG GAAT U ERMEE AKKOORD ALLE VOORZORGS- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE NEMEN DIE NODIG ZIJN OM UW GEGEVENS EN SYSTEMEN TE BESCHERMEN TEGEN VERLIES OF BESCHADIGING. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, GEVEN NUANCE, HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN EN HAAR DIENSTVERLENERS GEEN ENKELE GARANTIE, EN IN HET BIJZONDER GEVEN ZIJ GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID VAN DE SOFTWARE EN SERVCIES, DE GESCHIKTHEID DAARVAN VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF HET FEIT DAT DEZE GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN ZOUDEN MAKEN.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZIJN NUANCE, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, HAAR LICENTIEGEVERS EN HAAR DIENSTVERLENERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLG SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING OF KOSTEN VAN DEKKING, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE SERVICE, ONGEACHT DE OORZAAK, ONDER WELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, ZELFS INDIEN VOORAF GEADVISEERD OF INDIEN MEN OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET INTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

7. LOOPTIJD EN BEËINDIGING/OPSCHORTING. Deze Overeenkomst vangt aan op het moment dat u de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt en vervalt op het moment van beëindiging. Nuance kan deze Overeenkomst en/of de krachtens deze Overeenkomst verleende licenties of verleende Service te allen tijde beëindigen of opschorten, met of zonder opgaaf van reden, door u mede te delen dat de Service is afgelopen, beëindigd of opgeschort. Deze Overeenkomst zal automatisch worden beëindigd indien u een van de voorwaarden schendt. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Software en de Service en zult u alle kopieën van de Software verwijderen.

Indien wij van mening zijn dat u deze Overeenkomst schendt, of het waarschijnlijk is dat u deze Overeenkomst zult schenden, kunnen wij elke actie ondernemen die wij nodig achten om de Service en zijn gebruikers te beschermen. Wij kunnen: (a) uw recht om de Service te gebruiken intrekken; (b) gegevens van de applicatie verwijderen; (c) gerechtelijke stappen tegen u ondernemen; (d) informatie bekendmaken aan de met handhaving belaste autoriteit waarvan wij denken dat dit noodzakelijk is of zoals wettelijk is vereist. Nuance houdt zich het recht voor ook andere acties te nemen.

8. EXPORT COMLIANCE. U verklaart dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een "terrorist supporting" land; (ii) u niet voorkomt op de ‘Denied Persons List of de Entity List van de Amerikaanse overheid  (iii) u alle vergunningen zult verkrijgen die nodig zijn voor het importeren, exporteren of anderszins overdragen van de gegevens die worden gebruikt of verwerkt met behulp van de Software en/of Service; en (iv) u geen producten, software of technische informatie zult gebruiken, distribueren of overdragen (zelfs indien opgenomen in andere producten) in strijd met de toepasselijke (export) wet- en regelgeving.

9. HANDELSMERKEN. Handelsmerken, handelsnamen, productnamen en logo's van derden (de "Handelsmerken") in of gebruikt door de Software of de Service zijn de Handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve rechthebbende, en het gebruik van dergelijke Handelsmerken zal ten goede komen aan de rechthebbende van het handelsmerk. Het gebruik van dergelijke Handelsmerken is bedoeld om interoperabiliteit aan te duiden en houdt niet in: (i) een concernverhouding van Nuance met een dergelijk bedrijf, of (ii) een goedkeuring van een dergelijk bedrijf van Nuances producten of diensten.

10. TOEPASSELIJK RECHT.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht als hieronder aangegeven per land. U onderwerpt zich hierbij aan de jurisdictie van de rechtbanken in het hieronder aangegeven rechtsgebied. De officiële tekst van deze Overeenkomst of enige toelichting hierop, is (in) het Engels. Wat betreft Canada, meer specifiek de provincie Québec, aldaar verklaren U en Nuance dat deze Overeenkomst eveneens in het in het Engels is tot stand gekomen. Les parties contractantes ont convenu de rédiger le présent document en langue anglaise.

 

Adres van de vergunninghouder

Toepasselijk recht

Bevoegdheid

Verenigde Staten, Taiwan, Korea, Japan Canada of Mexico

Gemenebest Massachusetts, V.S.

Federale rechtbanken of rechtbanken van de staat Massachusetts

Hong Kong of China

Speciale Administratieve Regio Hongkong

Rechtbanken van Hong Kong Speciale Administratieve Regio

India of Singapore

Singapore

Rechtbanken van Singapore

Australië of Nieuw Zeeland

New South Wales

Rechtbanken in New South Wales, Australië

Rest van de wereld

Iers recht, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

Dublin, Ierland11. VOORWAARDEN ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. U stemt ermee in dat Nuance de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd kan wijzigen na kennisgeving aan het adres dat u bij uw inschrijving hebt opgegeven, inclusief uw e-mailadres. Indien u niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen in deze Overeenkomst, dient u het gebruik van de Software en de Service te staken. Als u daarentegen de Software en de Service blijft gebruiken nadat Nuance u een redelijke kennisgeving van een dergelijke wijziging heeft gedaan, wordt dit beschouwd als aanvaarding van een dergelijke wijziging.

12. ALGEMENE VOORWAARDEN. U mag geen rechten uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuance. Deze Overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen Nuance en u, en vervangt alle andere communicatie met betrekking tot de Software of de Service. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling uitsluitend worden herzien voor zover dit nodig is om de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid te verhelpen, en zal de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Indien Nuance een bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, zal dit niet worden opgevat als dat Nuance afstand doet van een dergelijke bepaling. De artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 en 16 van deze Overeenkomst blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht. U stemt ermee in dat u geen derde begunstigde bent van enige afzonderlijke overeenkomsten tussen Nuance en haar serviceproviders met betrekking tot de Software en de Service (een "Overeenkomst van Derden"), dat u geen recht hebt om enige bepaling van een Overeenkomst van Derden af te dwingen, en dat u geen plichten of verplichtingen verschuldigd bent uit hoofde van een Overeenkomst van Derden.

13. VERTROUWELIJKE INFORMATIE. De Licentienemer zal de Vertrouwelijke Informatie van Nuance (zoals hieronder gedefinieerd) niet openbaren of gebruiken, behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst. De Licentienemer mag Vertrouwelijke Informatie openbaren aan zijn werknemers die deze informatie nodig hebben en die schriftelijk gebonden zijn door vertrouwelijkheidsvoorwaarden die niet minder beperkend zijn dan de hierin opgenomen voorwaarden. Echter, Vertrouwelijke Informatie mag openbaar worden gemaakt indien de wet dit vereist, op voorwaarde dat de Licentienemer Nuance onmiddellijk schriftelijk in kennis zal stellen van een dergelijke vereiste en redelijkerwijs met Nuance zal samenwerken bij het verkrijgen van een beschermend of soortgelijk bevel. "Vertrouwelijke Informatie" betekent de Software, de Service en de daarin vervatte verwante technologie, algoritmen en informatie, met inbegrip van verwante handelsgeheimen. "Vertrouwelijke Informatie" omvat geen informatie die (i) door schriftelijke documenten kan worden aangetoond in het bezit van de Licentienemer was vóór bekendmaking door Nuance; (ii) publiekelijk bekend is of gemakkelijk verkrijgbaar is zonder inbreuk op deze Overeenkomst; (iii) rechtmatig door de Licentienemer van een derde is ontvangen zonder een verplichting tot geheimhouding; (iv) door Nuance aan een derde is bekendgemaakt zonder een verplichting tot geheimhouding voor een derde; (v) onafhankelijk door de Licentienemer is ontwikkeld; of (vi) door de Licentienemer bekend is gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuance.

14. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK. Nuance verwacht dat de Licentienemer de Service conform de geldende wet- en regelgeving gebruikt. Illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Services kan schadelijk zijn voor Nuance of haar dienstverleners, haar licentiegevers, haar klanten, of de Service zelf. Nuance biedt de Software of de Service niet aan minderjarigen aan of aan personen voor wie het gebruik van de Services anderszins bij wet verboden is.

Nuance is niet verplicht om toezicht te houden op het gebruik van de Service en/of Gegevens die via de Service worden verzonden of opgeslagen. Voor zover wettelijk mogelijk en niettegenstaande de bepalingen van deze Overeenkomst, behoudt Nuance zich het recht voor om Gegevens of andere informatie te controleren, te beoordelen, te bewaren en/of openbaar te maken indien dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of verzoeken van overheidsinstanties, of om vermoedelijke schendingen van deze Algemene Voorwaarden te onderzoeken.

Artikel 14 en onderstaande artikelleden 14.1 - 14.5 beschrijven welk gebruik van de Service verboden is. De in dit artikel genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend. Indien de Licentienemer dit artikel overtreedt of anderen toestemming geeft of toelaat dit te doen, mag Nuance onmiddellijk de Service geheel of gedeeltelijk opschorten of het gebruik van de Service door de Licentienemer beëindigen, dit in overeenstemming met deze Overeenkomst.

14.1. VERPLICHTINGE MELDING. Indien de Licentienemer bekend wordt met een schending van dit artikel, dan verplicht de Licentienemer zich ertoe Nuance onmiddellijk op de hoogte te brengen en mee te werken aan alle inspanningen om de schending te stoppen of te verhelpen. Nuance en/of haar serviceproviders kunnen elke schending van dit artikel of elk misbruik van de Service onderzoeken, maar Nuance en/of haar serviceproviders zijn niet verplicht om dit te doen. Nuance en/of haar serviceproviders kunnen het noodzakelijk achten om activiteiten waarvan zij vermoeden dat deze in strijd zijn met enige wet- of regelgeving te melden aan een bevoegde autoriteit, regelgevende instanties of andere bevoegde derden, zonder de Licentienemer hiervan op de hoogte te brengen. Dergelijke meldingen kunnen het openbaar maken van relevante informatie over de Licentienemer en netwerk- en systeeminformatie met betrekking tot vermeende schendingen van deze sectie of de Overeenkomst omvatten. Nuance en/of haar serviceproviders kunnen samenwerken met bevoegde autoriteiten of andere bevoegde derden om te helpen bij het onderzoek naar en de vervolging van illegaal gedrag met betrekking tot vermeende schendingen van dit artikel.

14.2. JUISTE INFORMATIE. De Licentienemer verstrekt correcte en volledige informatie wanneer de Licentienemer de Service koopt of deze gebruikt. Dergelijke informatie bewaart de Licentienemer op adequate wijze gedurende de gehele periode dat de Licentienemer de Service gebruikt.

14.3 GEEN ILLEGAAL, SCHADELIJK OF AANSTOOTGEVEND GEBRUIK. De Licentienemer mag de Service niet gebruiken, of anderen aanmoedigen, bevorderen, vergemakkelijken of instrueren om de Service te gebruiken voor enig gebruik waarvan Nuance en/of haar serviceproviders redelijkerwijs van mening zijn dat het onwettig, schadelijk of aanstootgevend is, of om enige inhoud te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen waarvan Nuance en/of haar serviceproviders redelijkerwijs van mening zijn dat deze onwettig, schadelijk of aanstootgevend is. Deze verboden activiteiten en inhoud omvatten:

 • Illegale activiteiten, met inbegrip van het verspreiden, bevorderen of vergemakkelijken van pornografie, of enige activiteit die waarschijnlijk in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van privacywetgeving.  
 • Alle beledigende inhoud die lasterlijk, onzedelijk, bedrieglijk, beledigend dan wel een inbreuk maakt op de privacy, of anderszins ongepast is.
 • Alle inhoud die inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van anderen of die anderen helpt om een inbreuk te maken op dergelijke rechten.
 • Alle activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de Services of voor de reputatie van Nuance en/of haar dienstverleners, met inbegrip van het zich inlaten met frauduleuze of bedrieglijke praktijken.

14.4. BEVEILIGING. Het is Licentienemer niet toegestaan de Service te gebruiken om de beveiliging of integriteit van een netwerk-, computer- of communicatiesysteem, softwaretoepassing of netwerk- of computerapparaat (afzonderlijk of gezamenlijk "Systeem(en)") te schenden of trachten deze te schenden. Daaronder moet worden begrepen:

 • Het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Service of tot andere accounts of Systemen hetzij door middel van hoog-volume, geautomatiseerde of elektronische processen, hacking, mining, reverse engineering, hetzij op welke andere wijze dan ook.
 • Het proben, scannen op kwetsbaarheid of penetration testing van een Systeem, of het doorbreken van beveiligings- of verificatiemaatregelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuance. In het bijzonder zijn social engineering, denial of service, destructieve tests en tests voor het sniffen of kraken van wachtwoorden niet toegestaan.
 • Het monitoren van data of verkeer op een Systeem zonder een dergelijke toestemming. (De Licentienemer mag toezicht houden op gegevens of verkeer op middelen die uitsluitend voor gebruik door de Licentienemer zijn bestemd).

14.5. GEEN VERSTORING VAN SERVICES OF NETWERKEN, SYSTEMEN OF INTERNETVERBINDINGEN VAN ANDEREN. Licentienemer mag geen netwerkverbindingen tot stand brengen met gebruikers, hosts of netwerken van de Service, tenzij Licentienemer toestemming heeft om met hen te communiceren. Licentienemer mag geen actie (porberen te) ondernemen die de goede werking van een Systeem verstoort. Het is daarom verbonden een volgende activiteiten te verrichten of proberen te verrichten:

 • Het doen van activiteiten die het gebruik van de Services door andere klanten van Nuance en/of haar dienstverleners belemmeren of nadelig beïnvloeden.
 • Het gebruik van inhoud of technologie die een systeem, programma of gegevens kan beschadigen, verstoren, onderscheppen of er ongeoorloofde controle over kan uitoefenen, met inbegrip van virussen, wormen of time bombs.
 • Het gebruik van de Service op een manier waarvan Nuance en/of haar serviceproviders vinden dat deze een bedreiging vormt voor de infrastructuur van Nuance en/of haar serviceproviders. Dit omvat het hanteren van onvoldoende beveiliging door de Licentienemer, derden toegang geven of pogingen om de maatregelen van Nuance en/of haar serviceproviders voor het controleren, bewaken of factureren van het gebruik te omzeilen.
 • Het uploaden of anderszins gebruik van virussen, wormen, corrupt files, Trojan horses of andere malware, of enige andere inhoud die de Service, de activiteiten van Nuance en/of haar dienstverleners, of de prestaties voor andere klanten van Nuance en/of haar dienstverleners in gevaar kan brengen.
 • Het belemmeren van de goede werking van een systeem, met inbegrip van elke opzettelijke poging om een systeem op enigerlei wijze te overbelasten.
 • Het monitoren of crawlen van een systeem, zodat het functioneren van het systeem wordt verstoord.

15. AUSTRALISCH CONSUMENTENRECHT.

(a) DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN NUANCE KOMEN MET NIET UIT TE SLUITEN WAARBORGEN ONDER AUSTRALISCH CONSUMENTENRECHT. DE BEPALINGEN UIT DEZE OVEREENKOMST DOEN GEEN AFBREUK AAN DE REGELS UIT DE COMPETITION AND CONSUMER ACT 2010 (CHT), NOCH AAN ANDERE WET- EN REGELGEVING.

(b) ALS DE AFGENOMEN NUANCE SERVICES NIET ZIJN BEDOELD VOOR NORMAAL GEBRUIK, DAN, IN ZOVERRE WETTELIJKE IS TOEGESTAAN, BEPERKT NUANCE HAAR AANSPRAKELIJKHEID TOT:

(A) HET OPNIEUW VERRICHTEN/AANBIEDEN VAN DE SERVICES, OF

(B) BETALING VAN DE KOSTEN VOOR HET OPNIEUW VERRICHTEN VAN DE SERVICES, TENZIJ DIT ONREDELIJK IS.

(C) INDIEN HET AUSTRALISCH CONSUMENTENRECHT VAN TOEPASSING IS OP DEZE TRANSACTIE, DAN IS HET BELEID VAN NUANCE DAAROMTRENT, TE VINDEN OP AUSTRALIA.NUANCE.COM.

16. VRIJWARING. De Licentienemer stemt ermee in Nuance en haar serviceproviders te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade en verliezen, met inbegrip van griffierechten en in redelijkheid gemaakte advocaatkosten, met betrekking tot (i) (vermeend) feitelijk handelen of nalaten van de Licentienemer in verband met de gebruik van de Service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen inhoudende dat het handelen of nalaten van de Licentienemer inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; of (ii) het niet-nakomen door de Licentienemer van deze Overeenkomst.

17. BEVEILIGDE TOEGANG. De Licentienemer houdt zich aan de beveiligingsprotocollen van Nuance en verkrijgt uitsluitend toegang tot de Service via de activerings-URL en de aanmeldingsgegevens die door Nuance worden verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het goed bewaren van de inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden op of via uw Services-account. U dient Nuance onmiddellijk op de hoogte te stellen indien u bekend raakt met enig ongeoorloofd gebruik van uw inloggegevens. U zult onder geen omstandigheden (a) uw inloggegevens delen of (b) de inloggegevens van anderen gebruiken om toegang te krijgen tot de Service.